×

لایحه قانونی راجع به توقیف عملیات اجرائی ومنع صدور برگ اجرائی درخصوص تخلیه مورداجاره

لایحه قانونی راجع به توقیف عملیات اجرائی ومنع صدور برگ اجرائی درخصوص تخلیه مورداجاره

لایحه-قانونی-راجع-به-توقیف-عملیات-اجرائی-ومنع-صدور-برگ-اجرائی-درخصوص-تخلیه-مورداجارهشماره 1687/7 - 2/3/1358

ماده واحده – ازتاریخ تصویب این قانون کلیه دستورهای اجرائی که بعلت عدم پرداخت اجازه بهایافسخ سندبعلت مزبور ازمراجع ثبتی ودفاتر اسنادرسمی درباره تخلیه مورداجاره صادرگردیده است تاپایان آبانماه سال هزاروسیصدوپنجاه وهشت متوقف میگردد؛ مشروط براینکه مستاجر بدهی معوقه خودراتاپایان مدت مزبوردفعه واحده یاباقساط بپردازدودراین فاصله نیزدرخواست صدوراجراییه بمنظور تخلیه مورداجازه بنا بموجبات فوق پذیرفته نخواهدشد 0
اقساط لازم نیست که تاپایان آبانماه پرداخت شود بلکه لازم است که تاپایان آبانماه تکلیف آن معلوم شود0
درصورتیکه تاپایان مهلت مزبور اجازه بهایی که به تعویق افتادن تادیه آن منشاء فسخ سند وصدوراجراییه بوده است ؛ به ترتیب فوق تادیه گرددفسخ سند ودستوراجرا برتخلیه کان لم یکن خواهدبود0
دادگاههانیزمشمول مراجع صدورحکم قطعی تخلیه هستند0
مقررات این قانون شامل مواردی که مستاجر بارضای خاطر مورداجاره را تخلیه کرده باشدنخواهدبود ومانع اقدامات اجرائی برای تحویل آن بموجرنیست 0
نخست وزیر

نوع : قانون

شماره انتشار : 9987

تاریخ تصویب : 1358/03/02

تاریخ ابلاغ : 1358/03/19

دستگاه اجرایی :

موضوع :

منبع : وب سایت قوانین دات آی آر (معاونت آموزش دادگستری استان تهران)

    

قانون های مرتبط

مشترک شدن در خبرنامه!

برای دریافت آخرین به روز رسانی ها و اطلاعات ، مشترک شوید.