جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132198072 در تماس باشید.

شماره 2612/7 - 6/5/1358

ماده واحده : وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای دولتی تابعه و وابسته میتوانند هریک از ساختمانهای استیجاری را که در اختیار دارند و مدت آن منقضی نشده و نیازی هم به آن نداشته باشند با اعلام قبلی ظرف مدت 15 روز مراتب را از طریق دفترخانه اسناد رسمی مربوط به موجر ابلاغ و ساختمان مزبور را تخلیه نمایند در این صورت قرارداد اجاره نگردید حضور نماینده دادستان جهت تخلیه مورد اجاره کافی خواهد بود ترتیب فوق نسبت به ساختمانهای استیجاری وزارتخانه ها و ادارات و شرکتها و سازمانهای تابعه که از اول فروردین ماه 58 تخلیه گردیده نیز مجری میباشد . در مورد ساختمانهائیکه مورد استفاده وزارتخانه ها و ادارات دولتی و سازمانهای وابسته قرارداد و تاریخ تنظیم اجاره آنها قبل از 22 بهمن 57 است موسسات مزبور میتوانند با نظر کارشناس رسمی وزارت دادگستری بر اساس نرخ عادله روز نسبت به تعدیل مال الاجاره اقدام نمایند رأی کارشناس رسمی دادگستری در حکم آراء صادره از دادگاه صالحه تلقی شد و قابل اجراء خواهد بود .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10043
تاریخ تصویب :
1358/05/06
تاریخ ابلاغ :
1358/05/25
دستگاه اجرایی :
موضوع :