جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09107644194 در تماس باشید.

شماره52440 - 22/3/1358

وزارت صنایع و معادن
تبصره : از آنجا که مراد از وضع این قانون استیفای حقوق عمومی است و صاحبان صنایع مشمول بند ب اغلب سهام خود را در مؤسسات و کارهانجات بنان بستگان خود ثبت کرده اند ، سهام همسر و فرزندان بنا به تشخیص کمیسیون مندرج در بند 2 برادر و خواهر آنان نیز مشمول این بند میشوند .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10048
تاریخ تصویب :
1358/03/22
تاریخ ابلاغ :
1358/05/31
دستگاه اجرایی :
موضوع :