جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121213391 در تماس باشید.

شماره 52312 - 20/3/1358

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
ماده واحده – بانک توسعه کشاورزی ایران مجاز است در 23 شرکت سهامی (طبق لیست پیوست ) که تا کنون جزء شرکتهای خصوصی (غیر دولتی ) بوده اند و بانک بر اساس مقررات و ضوابط خود در آنها سرمایه گذاری (وام و مشارکت ) نموده و این شرکتها به تبع از ملی شدن بانکهای خصوصی تبدیل به شرکت دولتی گردیده اند و بانک توسعه کشاورزی ایران به موجب ماده یک قانون تأسیس بانک از سرمایه گذاری (وام و مشارکت ) در شرکتهای دولتی منع شده به منظور جلوگیری از اتلاف بیت المال و توقف عملیات شرکتها به سرمایه گذاری خود (وام مشارکت )طبق طرح مصوب آنها تا پایان اجرای طرح ادامه دهد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10049
تاریخ تصویب :
1358/03/20
تاریخ ابلاغ :
1358/06/01
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :