جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.


شماره 54770 20/6/1358
سازمان برنامه و بودجه
ماده واحده ـ شهرداری هر شهرستان مکلف است :
1ـ از اتومبیل هایی که در آن شهرستان شماره گذاری شده یا می شود از تاریخ تصویب این قانون مبالغ زیر را به عنوان عوارض دریافت دارد :
الف ـ اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی 4 سیلندر یا کمتر 30000 ریال
ب ـ اتومبیلهای سواری و سواری بیابیانی 6 سیلندر 50000 ریال
ج ـ اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی 8 سیلند یا بیشتر سالانه 30000 ریال
تبصره 1ـ تجدید شماره اتومیلیهای سواری و سواری بیابانی که قبل از تاریخ تصویب این قانون شماره گذاری شده و همچنین تجدید شماره اتومبیلهایی که به موجب مقررات این قانون شماره گذاری میشود مشمول بند 1 این قانون نخواهد بود .
تبصره 2ـ اتومبیلهای سواری و سواری بیابانی که برای کرایه و تاکسی شماره گذاری شده یا می شوند از شمول این قانون معاف هستند .
تبصره 3ـ وجوه حاصل از اجرای این قانون ابتدا به مصرف امور مربوط به بهبود امور و مرور در شهر از قبیل احداث پارکینک ایجاد پل خرید وسایل نقلیه عمومی و غیر در تهران به پیشنهاد شهرداری پایتخت و تایید انجمن شهر و موافقت سازمان برنامه و بودجه و در شهرستانها به پیشنهاد شهرداری و تایید انجمن شهر و در صورت نبود انجمن شهر تایید فرماندار محل و موافقت دفتر برنامه و بودجه استان خواهد رسید و مازاد بر مصرف مذکور برالی سایر امور دیگر شهرداری و طبق بودجه ای که در تهران به تصویب انجمن شهر و تایید وزارت کشور و در شهرستانها به تصویب انجمن شهر و در نبود انجمن شهر به تصویب فرماندار محل می رسد صرف می رسد .
تبصره 4ـ ائین نامه مربوط به نحوه اجرای این قانون و تعیین جرائم تخلفات به وسیله وزارت کشور تهیه می شود .
تبصره 5ـ کلیه وجوهی که در اجرای قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری در تهران در حساب مخصوص خزانه نگهداری شده به منظور انجام وظایف مذکور در این قانون در اختیار شهرداری پایتخت گذارده می شود .
از تاریخ تصویب این قانون 13ر6ر58 قانون وصول مالیات از اتومبیلهای سواری در تهران مصوب اسفند ماه 1354 و همچنین اصلاحیه مصوب 29 /10/1355 آن ملغی است .
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/20
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :