جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122987211 در تماس باشید.


شماره 54420 13/6/1358

وزارت دفاع ملی
مواد 2 و 3 و5 قانون تشکیل دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش مصوب بهمن ماه 1343 و لعضی از اختیارات مندرج در قانون مذکور به شرح زیر اصلاح می گردد:
1ـ ماده 2ـ دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش از یک نفر رئیس و دو نفر عضو اصلی و یک یا دو نفر عضو علی البدل از بین افسران ارشد ارتش ( شاغل یا بازنشسته ) کع درجه رئیس آن از سرهنگی کمتر نباشد تشکیل می شود .
2ـ ماده 3ـ دادسران انتظامی قضات ارتش مرکب است از یک نفر دادستان با حداقل درجه سرهنگی و تعداد لازم دادیار بادرجه افسر ارشدی ( از افسران شاغل یا بازنشسته ).
3ـماده 5ـرئیس و اعضای دادگاه عالی انتظامی قضات ارتش و دادستان و دادیاران دادسرای انتظامی با تصویب وزیر دفاع ملی منصوب می شود .
تبصره ـ صدور امر تعقیب ( موضوع تبصره ماده 12 ) و اجرای احکام و تخفیف یا امر به تاخیر اجرای حکم مندرج در بند ج ماده 16 از اختیارات وزیر دفاع می باشد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :