جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09177612207 در تماس باشید.

شماره 54792 20/6/1358

وزارت دادگستری
ماده 1ـ اداره کلیه امور مربوط به زندانها و موسسات صنعتی و کشاورزی و سایر موسسات وابسته به انها در سراسر کشور به وزارت دادگستری واگذار می شود و له عنوان اداره کل زندانها جزء سازمان وزارت دادگستری قرار می گیرد .
تشکیلات و وضع استخدامی کارکنان اداره کل زندانها و ترتیب اداره امور آن به موجب آئین نامه تعیین می شود .
تبصره ـ تاریخ تحویل موسسات مذکور در این ماده و تصدی اداره امور آن توسط وزارت دادگستری از طرف این وزارتخانه اعلام خواهد شد .
ماده 2ـ افسران درجه داران همردیفان و همچنین کارمندان و به طور کلی تمام پرسنل اداره کل زندانها به صورت مامور با رعایت قوانین و مقررات استخدامی خود در اختیار وزارت دادگستری قرار می گیرد و حقوق و مزایای آنان تا زمانی که در اداره کل زندانها به خدمت اشتغال دارند از طرف وزارت دادگستری تامین و پرداخت می شود .
ماده 3ـ بودجه و اعتبارات مصوب اداره کل زندانها و موسسات وابسته به آن ( اعم از اعتبارات عمومی و عمرانی و اختصاصی ) و کلیه وسائط نقلیه و تجهیزات فنی و ارتباطی و سلاح و ساختمانها و به طور کلی تمام لوازمی که در تاریخ تصویب این قانون جزء اموال اداره کل زندانها و موسسات وابسته به آن است و نیز ساختمانهای نیمه تمام زندانها و موسسات وابسته که از محل بودجه عمرانی اداره کل زندانها در حال حاضر به وسیله وزارت مسکن شهرسازی و یا هر موسسه دیگری در دست تهیه با اجراء است عینا به وزارت دادگستری منتقل می شود و وزارت مسکن و شهرسازی یا موسسات مربوط به آنها طبق نظر وزارت دادگستری تکمیل و یا احداث نموده در اختیار این وزارتخانه قرار خواهند داشت سازمان برنامه و بودجه موظف است نسبت به انتقال اعتبارات مذکور در فوق اقدام کند .
ماده 4ـ بودجه و اضافه اعتبارات مورد نیاز امور پرسنلی و تدارکات و تجهیزات لازم برای اداره امور زندانها و موسسا وابسته به ان همه ساله توسط وزارت دادگستری تهیه و تحت عنوان برنامه های مشخص ضمن بودجه وزارت دادگستری پیشنهاد خواهد شد .
ماده 5ـ خدمت قضائی که در اداره کل زندانها یا کانونهای اصلاح یا تربیت انجام وظیفه می کنند خدمت قضائی محسوب است .
ماده 6ـ ترفیع مامورین زندان مامور خدمت ( افسران ـ درجه داران ـ همردیفان ـ) با جلب نظر دادستان هر استان محل صورت خواهد گرفت و از جهت سایر ضوابط تابع شهربانی و مقررات مخصوص خود خواهند بود .
دادستان استان در این مورد نظر دادستان شهرستان یا رئیس دادگاه بخش مستقل حوزه خود را استفسار خواهد کرد .
ماده 7ـ رسیدگی به تخلفات ماموران غیر قضائی زندان خواه به عنوان مامور خدمت یا به عنوان مستخدم اداره کل زندانها به موجب ائین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر دادگستری می رسد .
ماده 8ـ کارکنان قانونهای اصلاح و تربیت از مزایا و فوق العاده مخصوص ماموران اداره کل زندانها استفاده خواهند کرد .
ماده 9ـ در هر موقع که از طرف مامورین قضائی یا انتظامی زندانهای کشور در هر ناحیه تقاضای کمک از مامورین لشکری به سایر مامور انتظامی بشود مامورین مزبور مکلفند کمکهای لازم را از حیث وسایل یا افراد سریعا در اختیار مامورین زندان قرار دهد .
ماده 10ـ وزارت دادگستری به منظور تربیت کادر تخصصی برای اداره امور زندانها اقدامات لازم را به عمل خواهد آورد و به اشتغال افراد مزبور به تدریج کسانی که به صورت مامور خدمت در اداره کل زندانها انجام وظیفه می کنند به شهربانی باز خواهند گشت شهربانی موظف است کلیه امکانات خود را برای تربیت کادر تخصصی در اختیار وزارت دادگستری قرار دهند و تا زمانی که کادر مزبور تکمیل نشده شهربانی حسب اعلام وزارت دادگستری تعداد افسر و درجه دار و همردیف مورد نیاز را به عنوان مامور خدمت در اختیار اداره کل زندانها خواهد گذاشت .
ماده 11ـ النتقال دائم مامورین اداره کل زندانها از شهربانی به وزارت دادگستری و تبدیل وضع استخدامی آنان مطابق ائین نامه ای خواهد بود که به تصویب وزیر دادگستری و وزیر کشور می رساند .
ماده 12ـ آئین نامه های اجرائی این قانون به تصویب وزیر دادگستری به موقع اجراء گذاشته می شود .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/20
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :