جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09169944414 در تماس باشید.

شماره 54418 13/6/1358

ماده 1ـ برای تصفیه سردفتران و دفتر یاران کشور هیاتی مرکب از سه سردفتر و دو دفتر یار اول به عنوان اعضای اصلی و یک سردفتر و یک دفتر یار اول به عنوان علی البدل به انتخاب وزیر دادگستری تشکیل خواهد شد اعضای منتخب حق امتناء از قبول عضویب یا انجام وظایف محوله ندارند و در غیر این صورت به دستور وزیر دادگستری از شغل خود منفصل خواهند شد .
ماده 2ـ هیات موظف است ظرف شش ماه نسبت به تصفیه سردفتران و دفتر یاران کشور از طریق انفصال دائم یا بازنشستگی آنان اقدام نماید .
تصمیم هیات به اکثریت آراء مناط اعتبار است .
ماده 3ـ سر دفتران و دفتر یارانی که به تشخیص هیات منفصل یا باز نشسته می شوند حق انتخاب جانشین ندارند لیکن از مزایای بیمه بازنشستگی طبق مقررات جاری استفاده خواهند کرد .
ماده 4ـ هیات تصفیه کلیه وظائف قانونی هیات مدیره کانون سردفتران و دفتر یالران را نیز تا انجام انتخابات و تعیین هیات مدیره جدید انجام خواهند داد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
موضوع :