جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09128394852 در تماس باشید.

شماره 29320 13/6/1358

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
در اجرای تصمیم کلی دولت در مورد یک سال نمودن وضع استخدامی کارکنان دولت ماده 4 و 6 قانون بودجه سال 1354 مجلس شورای ملی و تصویبنامه مورخ 16/7/1357 هیات رئیسه مجلس مزبور و کلی تصویبنامه ها و تصمیمات هیاتهای رئیسه مجلسین سابق در مورد کارکنان مجالس مزبور در صورتی که مغایر قانون استخدام کشوری یا رویه معمول در مورد سایر کارکنان دولت باشد از تاریخ 16/11/1357 بلااثر و ملقی اعلام می گردد و کارکنان مجلس شورای ملی به طور کامل مشمول قانون استخدام کشوری خواهد بود سرپرستی مجلسین موظف است حداکثر تا آخر شهریور ماه 1358 کادر اداری و خدماتی مجلسین سابق را در یک اقدام و با تجدید سازمان و انتخاب کادر اداری و خدماتی متناسب با مجلس آینده جمهوری اسلامی ایران بپردازد و با نظر سازمان امور اداری و استخدامی کشور طرح طبقه بندی مشاغل را در مورد آنان اجراء نماید .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10074
تاریخ تصویب :
1358/06/13
تاریخ ابلاغ :
1358/07/02
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :