جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121192093 در تماس باشید.

شماره 55710 2/7/1358

وزارت بهداری و بهزیستی
ماده واحده ـ ماده پنج قانون تامین اجتماعی مصوب تیر ماه 1354 بشرح زیر اصلاح می گردد:
بیمه اتباع بیگانه که طبق قوانین و مقررات مربوط در ایران بکار اشتغال دارند تابع مقررات این قانون خواهد بود مگر در موارد زیر:
الف ـ در صورتیکه بین دول متبوع آنان و دولت جمهوری اسلامی ایران موافقتنامه های دو جانبه یا چند جانبه تامین اجتماعی منعقد شده باشد که در اینصورت طبق موافقتنامه عمل خواهد شد.
ب ـ هر گاه تبعه بیگانه طبق گواهی مقامات صالح دولت متبوع خود در مدت اشتغال در ایران در کشور خود یا در کشور دیگر در موارد پیش بینی شده در ماده 3 این قانون کلا یا بعضا بیمه شده باشند که در اینصورت در همان موارد از شمول مقررات این قانون معاف می باشند.
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :