جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122546782 در تماس باشید.


تاریخ : 1/7/1358 شماره 55632
وزارت بهداری و بهزیستی
ماده 1- از تاریخ تصویب این قانون کلیه پزشکان فارغ التحصیل دانشکده های پزشکی داخل و خارج کشور موظفند مدت دو سال اول طبابت خود را در هر نقطه از کشور بغیر از تهران و شهرهائی که دارای دانشکده پزشکی میباشد و کلیه دندانپزشکان فارغ التحصیل دانشکده های دندانپزشکی داخل و خارج کشور بجز تهران و شهرهائی که دانشکده دندانپزشکی دارند انجام دهند .
ماده 2- متخصصین رشته های مختلف پزشکی ، دندانپزشکی ،آزمایشگاهی و تشخیص طبی که بعد از تصویب این قانون متخصص شناخته شوند موظفند دو سال اول طبابت خود را در هر نقطه ای از کشور باستثنای تهران انجام دهند.
ماده 3- شهرستانهای کرج ، شمیران ، شهر ری ، ورامین ، رودهن ، آبعلی ، دماوند و فیروزکوه از لحاظ خدمت پزشکی و دندانپزشکی خارج از تهران محسوب نمیشوند.
ماده 4- پزشکان و دندانپزشکان متخصص درصورتیکه جزو هیئت علمی در دانشکده های پزشکی و دندانپزشکی کشور استخدام شوند از شمول ماده 1 و 2 و 3 مستثنی خواهند بود.
ماده 5- مدت خدمت پزشکان و دندانپزشکان که مامور خدمت در منطقه جولان بوده ا ند جزو خدمت خارج از تهران و شهرهائی که دارای دانشکده پزشکی و دندانپزشکی میباشند محسوب و خدمت مذکور بمنزله خدمت در نقاط بد آب و هوا بشمار میرود.
ماده 6-پزشکان و دندانپزشکانی که تا تاریخ تصویب این قانون در کرج بخدمت طبابت اشتغال دارند درصورتیکه خدمت آنان مورد تایید وزارت بهداری و بهزیستی باشد از شمول ما ده 3 مستثنی خواهند بود.
ماده 7-منظور از شهرهائی که دارای دانشکده پزشکی یا دندانپزشکی میباشند شهرهائی است که لااقل چهارسال از تاسیس دانشکده های مذکور در آن شهر ها سپری شده باشد.
تبصره – پزشکان و دندانپزشکانی که در سال چهارم تاسیس دانشکده در شهرهای مذکور بامر طبابت اشتغال ورزند دوسال اول طبابت آنان از لحاظ صدور پروانه پزشکی دائم بمنزله خدمت موضوع ماده 1 محسوب خواهد شد.
ماده 8-پزشکان و دندانپزشکانی که قبل از انقلاب باتهام جرائم سیاسی زندانی بوده اند مدت زندان آنها از لحاظ صدور پروانه پزشکی دائم بمنزله خدمت موضوع ماده 1 محسوب میشود.
ماده 9- رزیدنت ها و دستیاران در مدتی که به این خدمت اشتغال دارند کماکان مشمول تبصره ماده 4 قانون تربیت پزشک مصوب سال 1338 خواهند بود و برای آنان پروانه موقت خاص بمنظور خدمت در مراکز درمانی مربوط که بخدمت رزیدنتی و دستیاری اشتغال دارند صادر خواهد شد.
ماده 10- برای دندانپزشکانی که دارای درجه لیسانس و فوق لیسانس بتایید وزارت علوم و آموزش عالی هستند مادامی که به اخذ درجه دکترا نائل نشده اند پروانه خاص صادر میگردد باقید اینکه این قبیل دندانپزشکان باید فقط در شهرهائی که دارای دانشکده دندانپزشکی نمیباشند بحرفه دندانپزشکی اشتغال ورزند.
دندانپزشکان مذکور در صورتیکه باخذ درجه دکترا نائل شوند مشمول ماده یک و سه خواهند بود
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/01
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :