جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.


شماره 55708 2/7/1358
ماده 1- به سازمان هواپیمائی کشور ی اجازه داده میشود اماکن و محلهائی نظیر دفتر کار شرکتها و موسسات محل رستوران - تریا - فروشگاه - غرفه کیوسک - زمین و غیره را در فرودگاههای کشور با احراز ارتباط با فعالیتها و نیازمندیهای هواپیمائی کشوری حسب ضرورت به تشخیص خود ، باشخاص حقیقی یا حقوقی واجد شرایط باجاره واگذار نماید.
تبصره - ترتیب ، نحوه و شرایط واگذاری بموجب آئین نامه ای خواهد بود که ظرف یکماه از تاریخ تصویب این قانون وسیله سازمان هوا پیمائی کشوری تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید .
ماده 2- واگذاری مکان و محل و تاسیسات در فرودگاهها ، مشمول قانون روابط موجر و مستاجر مصوب مرداد 56 و قانون محاسبات عمومی و آئین نامه های مربوط نبوده و از نظر تخلیه و تغییرات ، در طی و انقضای مدت قرارداد یا لزوم تخلیه و هرگونه تغییر به تشخیص و تقاضای سازمان هواپیمائی کشوری ، دادستان شهرستان محل یا جانشین او دستور تخلیه و یا انجام تغییر را صادر مینماید .
تبصره - سازمان هواپیمائی کشوری ضرورت تخلیه را بمنظور بررسی ، در یک هیئت سه نفری که اعضای آن از طرف وزیر راه تعیین میگردد ، با ذکر جهت و علت ، مطرح و در صورت تایید هیئت ، تخلیه تقاضا خواهد داشت . نظر هیئت با کثریت منا ط اعتبار ا ست .
ماده 3 - این قانون نسبت به کلیه اماکن و محلهائی که قبلا در فرودگاههای کشور واگذار گردیده یا در تصرف و اختیار اشخاص قرار دارد اعم از اینکه بموجب قرارداد باشد یا بصورت دیگری نیز تسری داده میشود و کلیه قراردادهای مربوط ملغی اعلام و استفاده کنندگان از محلها و اماکن فرودگاهها مکلفند حسب مورد محل را تخلیه و یا آندسته که ابقاء و ا دامه استفاده آنان ضروری تشخیص داده شود برطبق این قانون و آئین نامه مربوط ظرف دو ماه با سازمان هواپیمائی کشوری قرارداد جدید امضاء نمایند .
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/02
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :