جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 55936 - 4 / 7 / 1358

وزارت بهداری و بهزیستی
ماده واحده – به وزارت بهداری و بهزیستی اجازه داده میشود که ماده 55 قانون تامین اجتماعی ( بند الف – ب تبصره آن ) مصوب 10 / 5 / 1354 را که بشرح زیر تغییر داده میشود بمورد اجرا درآورد :
الف : اولویت درمان به روش درمان مستقیم داده شود .
ب : استفاده از روش درمان غیر مستقیم با اختیار و تشخیص وزارت بهداری و بهزیستی بموجب آئین نامه ای خواهد بود که وزارت بهداری و بهزیستی ظرف مدت 15 روز پس از تصویب این ماده واحده تهیه و بمرحله اجرا در خواهد آمد .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/04
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
موضوع :