جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120884754 در تماس باشید.

شماره 55938 - 4 / 7 / 1358

وزارت امور اقتصادی و دارائی
ماده واحده – مهلت چهار ماه مقرر در ماده 16 قانون امور گمرکی راجع به مطالبه اضافه پرداختی و کسر دریافتی از طرف صاحبان کالا و گمرک شامل حقوق گمرکی و سود بازرگانی ماشین آلات تولیدی مندرج در بند ج ماده 3 قانون تشویق صادرات تولید مواد اولیه و قطعات منفصله موضوع تبصره ذیل ماده 39 قانون امور گمرکی که وارد کنندگان پس از پرداخت یا تامین آن موفق باخذ احکام معافیت برای آنها میشوند نیست :
تبصره – وجوهی که تا تاریخ تصویب این قانون پرداخت شده و بنا بر اساس استنباط کمیسیونها قابل استرداد نمیباشد ، از شمول این قانون خارج است .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/04
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :