جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 56134 7/7/1358

وزارت امور اقتصاد دارایی
ماده1 ـ در اجرای قانون ملی شدن بانکها و موسسات اعتباری از تاریخ تصویب این قانون کلیه بانکها ی کشور اعم از بانکهای تخصصی و تجاری و بانکهای دولتی سابق و ملی شده بعدی طبق این مقررات اداره خواهد شد.
ماده2 ـ ارکان بانکها عبارتند از :
2ـ1ـ مجمع عمومی بانکها
2ـ2ـ شورایعالی بانکها
2ـ3ـ هیئت مدیره هر بانک
2ـ4ـ مدیر عامل هر بانک
2ـ5ـ بازرسان قانونی هر بانک
قسمت اول ـ مجمع عمومی بانکها
ماده3ـ مجمع عمومی بانکها از وزیر امور اقتصادی و دارائی ، وزیر صنایع و معادن ، وزیر بازرگانی ، وزیر کشاورزی وعمران روستائی ،وزیر مسکن و شهر سازی ، وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه تشکیل میشود. ریاست مجمع عمومی بانکها با وزیر امور اقتصادی و دارائی است و در غیاب وی با وزیر بازگانی است.
ماده4ـ مجمع عمومی بانکها بدو صورت تشکیل میشود:
4ـ1ـ مجمع عمومی عادی
4ـ2ـ مجمع عمومی فوق العاده
ماده5ـ مجمع عمومی عادی و فوق العاده بانکها بدعوت وزیر امور اقتصادی و دارائی و در غیاب وی به دعوت وزیر بازرگانی تشکیل میشود.
ماده6ـ وظایف مجمع عمومی عادی
6ـ1ـ استماع گزارش سالانه هر بانک و رسیدگی به ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی قبل و صورت دارائی و دیون و صورتحساب دوره عمل سالانه و تصویب ترازنامه و بودجه آن
6ـ2ـ رسیدگی و اتخاذ تصمیم درباره اندوخته هر یک از بانکها و تصویب سود ویژه.
6ـ3ـ انتخاب اعضای هیئت مدیره بانکها بنابه پیشنهاد شورایعالی بانکها.
6ـ4ـ انتخاب مدیران عامل بانکها ی تخصصی به پیشنهاد وزیر مربوط و انتخاب مدیران عامل بانکهای تجاری به پیشنهاد وزیر بازرگانی با نظر مشورتی شورای عالی بانکها.
6ـ5ـ احکام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره بانکها به امضای وزیر امور اقتصادی و دارائی صادر خواهد شد.
6ـ6ـ انتخاب بازرسان قانونی هر یک از بانکها
6ـ7ـ تصویب اساسنامه هر یک از بانکها
6ـ8ـ تصویب آئین نامه های استخدامی ، مالی، اداری و معاملاتی
6ـ9ـ اتخاذ تصمیم نسبت به هر گونه مسائل دیگر مربوط به عملیات بانکی که از طرف شورایعالی بانکها به مجمع عمومی پیشنهاد میشود.
ماده7ـ جلسات مجمع عمومی عادی بانکها حداقل سالی یک مرتبه تا پایان تیر ماه هر سال تشکیل خواهد شد.
ماده8ـ برای مذاکره و اخذ تصمیم در جلسات مجامع عمومی عادی و فوقالعاده بانکها حضور 5 نفر از اعضاء ضروری خواهد بودو مصوبات مجمع حداقل با رأی موافق چهار نفر معتبر میباشد.
ماده9ـ وظایف مجمع عمومی فوق العاده هر گونه تغییر در مواد اساسنامههر یک از بانکها ، کاهش یا افزایش سرمایه هر یک از آنها ، تاسیس ، انحلال با ادغام آنها منحصرأ در صلاحیت مجمع عمومی فوق العاده بانکها خواهد بود.
قسمت دوم ـ شورایعالی بانکها
ماده10ـ شورایعالی بانکها از 8 نفر عضو به شرح زیر تشکیل میشود.
رئیس کل بانک مرکزی ایران
2ـ مدیر کل بانک ملی ایران
نماینده وزارت امور اقتصادی و دارائی
نماینده وزیر مشاور و رئیس سازمان برنامه و بودجه
نماینده وزارت مسکن و شهر سازی
نماینده وزارت کشاورزی و عمران روستایی
نماینده وزارت بازرگانی
نماینده وزارت صنایع و معادن
در انتخاب نمایندگان فوق جنبه های صلاحیت و تخصص در امور اقتصادی و بانکی و مدیریت باید رعایت شود.
تبصره1ـ ریاست شورایعالی بانکها با رئیس کل بانک مرکزی ایران خواهد بود.
تبصره2ـ مدت عضویت افراد مذکور در ردیفهای 3 تا8 در شورایعالی بانکها 2سال میباشدو انتخاب مجدد آنان بلامانع است .
ماده11ـ جلسات شورایعالی بانکها حداقل هر هفته یک مرتبه به دعوت رئیس شورا و یا 3 نفراز اعضاء شورا تشکیل خواهد شد .
ماده 12 ـ جلسات شورایعالی بانکها وقتی رسمیت خواهد داشت که حداقل 6نفر از اعضاء در جلسات حضور داشته باشند ومصوبات شورا با5 رأی موافق معتبر خواهد بود .
ماده 13ـ وظایف واختیارات شورایعالی بانکها بشرح زیر میباشد.
13 ـ1ـ پیشنهاد اعضای هیئت مدیره بانکها به مجمع عمومی .
تبصره ـ در صورتیکه تعداد اعضاء هیئت مدیره بانک بپش از سه نفر باشد یکی از اعضاء هیئت مدیره از طرف شورای کارکنان پیشنهاد خواهد شد.
13ـ2ـ اظهار نظر مشورتی درمورد انتخاب مدیران عامل بانکها
13ـ3ـ ایجاد هماهنگی در امور بانکها
13ـ4ـ تهیه آئین نامه استخدامی وسایر آئین نامه های مالی ، اداری ومعاملاتی مربوط به امور بانکها برای تصویب مجمع عمومی .
13ـ5ـ رسیدگی به بودجه هریک از بانکها برای تصویب مجمع عمنومی
13ـ6ـ اظهارنظر نسبت به ترازنامه وحساب سودوزیان وگزارش سالانه هریک از بانکها برای تقدیم به مجمع عمومی
13ـ7ـ اظهار نظر نسبت به افزایش یا کاهش سرمایه هریک ازبانکها
13ـ8ـ کسب اطلاعات لازم در امور بانکها ازبانکها وبررسی گزارشهائی که هیئت مدیره هریک از بانکها به شورایعالی ارسال میدارد.
13ـ9ـ اتخاذ سیاست کلی درمورد تأسیس وتعطیل شعبه یا هرواحد بانکی دیگر درهر نقطه از ایران یا خارج ازکشور .
13ـ10ـ اظهار نظر نسبت به تغییر مواد اساسنامه هریک ازبانکها وپیشنهاد آن به مجمع عمومی بانکها
13ـ11ـ اتخاذ تصمیم درباره سیاستهای کلی اقتصادی واعتباری واداری بانکها وسایر مسائل مربوطه به اداره امور بانکها
13ـ12ـ کوشش وابتکار در حسن اداره وبهره بانکها وبهبود مستمروضع آنها در جهت خئمت بمردم وبه اقتصاد کشور وافزایش درآمدها برطبق موازین اسلام.
قسمت سوم ـ هئیت مدیره هربانک
ماده 14ـ تعداداعضاء ووظایف هئیت مدیره هربانک طبق اساسنامه هر بانک خواهد بود.
قسمت چهارم ـ مدیر عامل
ماده 15 ـ مدیرعامل بالاترین مقام اجرائی واداری بانک است که حسب پیشنهاد شورایعالی بانکها ازطرف مجمع عمومی بانکها انتخاب میشود .
قسمت پنجم ـ بازرسان قانونی
ماده 16ـ تعداد اعضاء ، وظایف ونحوه انتخاب بازرسان قانونی طبق اساسنامه هربانک خواهدبود .
قسمت ششم ـ گروه بندی بانکها
ماده 17 ـ مجمع عمومی بانکها میتواند نسبت به گروه بندی وادغام بانکها اعم از بانکهای تخصصی وتجاری وهمچنین تآسیس بانکهای جدید برحسب ضرورت اقدام نماید.
ماده 18ـ مجموع سهام بانکهای ادغام شده سرمایه بانک جدید را تشکیل میدهد. سهام بانکهای ادغام شده پس از محاسبات فنی وحقوقی به سهام بانک جدید تبدیل خواهد شد.
ماده 19 ـ هریک از بانکها دارای اساسنامه ای خواهدبود که پس از تأیید شورایعالی بانکها بتصویب مجمع عمومی میرسد وشامل هدف وموضوع بانک،نحوه اداره آن وسایر وظایف واختیارات قانونی خواهد بود.
ماده 20 ـ کلیه دارائیها وبدهیهای بانکهای ادغام شده دریک گروه جزء دارائی وبدهی مشترک بانک مزبور محسوب میشود وبانک مذکور در مقابل اشخاص ثالث ازهر جهت قائم مقام بانکهای ادغام شده میباشد.
ماده 21ـ کارکنان بانکهای ادغام شده تابع آئین نامه استخدامی مشترک میباشد که به پیشنهاد شورایعالی بانکها وسازمان اموراداری واستخدامی کشور وتصویب مجمع عمومی بانکها خواهد رسید.
ماده 22ـ شورایعالی بانکها موظف است مطالعات لازم رابمنظور انطباق معاملات بانکها با موازین اسلامی انجام داده وبتصویب مجمع عمومی برساند. نخست وزی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10088
تاریخ تصویب :
1358/07/07
تاریخ ابلاغ :
1358/07/19
دستگاه اجرایی :
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :