جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122406368 در تماس باشید.

شماره 56574 - 12/7/1358
وزارت نفت
ماده 1 ـ به موجب این قانون وزارتخانه ای بنام وزارت نفت تاسیس می گردد شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی صنایع پتروشیمی و شرکت ملی گاز ایران و شرکتهای تابعه در ابوابجمعی وزارت نفت قرار می گیرند و وابسته به آن خواهند بود .
ماده 2 ـ کلیه وظایف و اختیارات وزیر امور اقتصادی و دارایی در امور نفت و پتروشیمی و گاز به وزیر نفت واگذار می شود .
ماده 3 ـ وزارت نفت ، سازمان و تشکیلات و آئین نامه های خود و شرکتهای تابعه را ظرف شش ماه از تاریخ تصویب این قانون تهیه خواهد کرد تا پس از تصویب هیات وزیران بموقع اجرا گذارده شود.
تا زمانی که سازمان و مقررات فوق الذکر به تصویب نرسیده و ابلاغ نشده است شرکتهای سه گانه فوق بر طبق اساسنامه ها و ضوابط و مقررات موجود عمل خواهند کرد و وزیر نفت رییس هیات مدیره آنها خواهد بود . در دوران موقت خواهند کرد و وزیر نفت رییس هیات مدیره آنها خواهد بود . در دوران موقت انتقال ریاست مجمع عمومی شرکتهای فوق الذکر کماکان با نخست وزیر است و وزیر نفت نیز یکی از اعضای مجامع عمومی شرکتهای مزبور خواهد بود .
ماده 4 ـ وزیر نفت عضو شورای اقتصادی نیز خواهد بود .
نخست وزیر

نوع :
قانون
شماره انتشار :
تاریخ تصویب :
1358/07/12
تاریخ ابلاغ :
دستگاه اجرایی :
موضوع :