جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.


شماره 57384 23/7/1358
وزارت مسکن و شهرسازی
ماده واحده - چنانچه کارمندی حداقل چهارسال در خانه سازمانی موضوع قانون استفاده از خانه های سازمانی مصوب خردادماه 1346 ساکن بوده و در همان خانه به افتخار بازنشستگی نائل شده باشد و از مدت ساختمان خانه مذکور حداقل ده سال گذشته باشد و کارمند بازنشسته خود و همسر و اولاد تحت تکفل وی فاقد خانه مسکونی باشند وزیر مسکن و شهرسازی میتوانند بنا به گزارش اداره کل مسکن و شهرسازی و تأیید استاندار ، اجازه فروش خانه سازمانی را به کارمند بازنشسته مذکور صادر نماید .
تبصره 1- قیمت خانه سازمانی وسیله کارشناس رسمی تعیین و نقدا اخذ خواهد شد .
تبصره 2- وجوه حاصل از فروش خانه های سازمانی بشرح فوق باید صرف ایجاد خانه های سازمانی جدید گردد
نخست وزیر
نوع :
قانون
شماره انتشار :
10100
تاریخ تصویب :
1358/07/23
تاریخ ابلاغ :
1358/08/03
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :