جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09171160084 در تماس باشید.


شماره 1534 ب 10/9/1358
سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به لایحه قانونی مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب د ر وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها و مؤسسات و شرکتهایدولتی که در جلسه مورخ 3/9/58 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : تبصره زیر بعنوان تبصره 2 به ماده واحده مربوط به پاکسازی و ایجاد محیط مساعد برای رشد نهادهای انقلاب در وزارتخانه ها و دانشگاهها و بانکها ومؤسسات و شرکتهای دولتی الحاق میشود:
تبصره 2- هیئت های پنج نفری مذکور در این ماده میتوانند در حدود صلاحیت دادگاههای اداری به تخلفات اداریکارمندانی که پرونده های آنان به این هیأت ها ارجاع شدته ،رسیدگی کرده و مجازاتهای مقرر در قانون استخدام کشوری را نسبت به متخلفین اعمال نمایند . همچنین در مواردیکه مقتضی باشد رأی هیئت حسب مورد پس از تأیید وزیرمربوط قابلاجرا است .
در صورتیکه هیئت ضمن رسیدگی به ط کار و سوابق کارکنان متوجه وقوع جرمی از ناحیه آها بشود فورا“ به مرجع قانونی صلاحیت دار اعلام خواهد کرد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10139
تاریخ تصویب :
1358/09/03
تاریخ ابلاغ :
1358/09/22
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :