جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09129634649 در تماس باشید.

شماره 1079 د

وزارت کشاورزی و عمران روستائی
لایحه قانونی تشکیل صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی و لغو قوانین بیمه کشاورزی و صندوق امداد روستائیان که در جلسه مورخ 8/10/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده :– بمنظور حمایت کشاورزان و دامدارانی که در اثر حوادث و سوانح غیر قابل پیش بینی و پیشگیری تولیدات آنان دچار آسیب و خسارت میگردد و کمک به ادامه فعالیت تولیدی آنها بانک تعاون کشاورزی ایارن موظف است صندوق ویژه أی بنام (صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی) تشکیل دهد. از تاریخ تصویب این قانون، قانون بیمه محصولات کشاورزی مصوب 27 تیر ماه 1355 و قانون تشکیل صندوق امداد روستائیان مصوب 24 بهمن ماه 1353 ملغی میگردد.
دولت همه ساله به پیشنهاد وزارت کشاورزی و عمران روستائی اعتبار مورد نیاز صندوق را در بودجه عمومی منظور و در اختیار بانک تعاون کشاورزی ایران قرار میدهد. اساسنامه صندوق بوسیله بانک تعاون کشاورزی ایران تهیه و پس از تأیید وزیر کشاورزی و عمران روستائی بمورد اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 1- اعتبارات مصرف نشده صندوق امداد روستائیان تا پایان سال 1357 جهت تقویت بنیه مالی صندوق کمک به تولید کنندگان خسارت دیده محصولات کشاورزی و دامی باین صندوق حواله خواهد شد.
تبصره 2- وزارت کشاورزی و عمران روستائی باقیمانده وجوهی را که از طریق وزارت تعاون و امور روستاهای سابق بمنظور بیمه محصولات کشاورزی جمع آوری کرده است به صندوق مزبور واریز خواهد نمود.
تبصره 3-شرکت سهامی بیمه ایرانصندوق بیمه کشاورزی وجوهی که در گذشته از محل اعتبار تبصره 2 از طریق بانک تعاون کشاورزی ایران دریافت نموده است به بانک مزبور اعاده و مورد استفاده صندوق قرار خواهد گرفت.
تبصره 4- در هر محل که صندوق بیت المال تشکیل میشود وظایف و اختیارات صندوق جبران خسارات برعهده صندوق بیت المال خواهد بود.
تبصره 5- وزارت کشاورزی و عمران روستائی مکلف است ظرف پنج سال از تاریخ تصویب این قانون مطالعات و اقدامات لازم را در مورد اجرای مقررات بیمه محصولات کشاورزی انجام داده و لایحه نهائی را تهیه نماید بنحویکه در پایان مدت مذکور مقررات بیمه یا صندوقهای خاص با عضویت و مشارکت روستائیان و دامداران جایگزین صندوقهای کمک بتولید کنندگان بشود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/10/08
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :