جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132662657 در تماس باشید.


شماره 1098 د 16/10/1358

وزارت بازرگانی
لایحه قانونی مجازات واحدهای تولیدی داخلی و وارداتی متخلف که در جلسه مورخ 1/10/1358 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده 1- مرکز بررسی قیمتها مکلف است جداولی جهت تعیین قیمت تمام شده کالاهای تولیدی داخلی و وارداتی در اختیار واحدهای تولیدی و وارداتی کالاها قرار دهد.
مدیران عامل و مالی یا مسئولان ذیصلاح واحدهای مذکور که دارای امضاء مجاز هستند مکلفند ظرف مهلت تعیین شده از طرف مرکز بررسی قیمتها نسبت به تکمیل و اعلام پاسخ صحیح و مدلل به پرسشهای مندرج در این جداول اقدام نمایند.
ماده 2- هر گاه مدیران عامل و مالی و یا مسئولان ذیصلاح واحدهای وارداتی و تولیدی ظرف مهلت تعیین شده نسبت به تکمیل جداول و ارسال آنها بمرکز بررسی قیمتها اقدام ننمایند متخلف محسوب و به حبس جنحه أی از شش ماه تا دو سال محکوم میگردند.
ماده 3- هر گاه در اثر بررسی و رسیدگی مرکز بررسی قیمتها مشخص گردد اشخاص مذکور در ماده 2 برخلاف واقع نسبت به تکمیل جداول اقدام نموده و اطلاعات نادرست و غیر واقعی اعلام کرده باشند متخلف محسوب و با توجه به نوع و اهمیت و ارزش کالا و ما به التفاوت قیمت اعلام شده از طرف واحدهای تولیدی و وارداتی با قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها که مبتنی بر ارقام واقعی بوده و به تصویب شورای عالی قیمتها رسیده باشد براساس حجم تولید یا فروش سالانه بشرح زیر محکوم میگردند:
الف – هر گاه ما به التفاوت تا مبلغ 500000 ریال باشد متخلف به حبس جنحه أی از دو ماه تا دو سال محکوم میگردد.
ب – هر گاه ما به التفاوت تا مبلغ 500001 ریال به بالا باشد متخلف به حبس جنحه أی از شش ماه تا دو سال محکوم میگردد.
تبصره 1- متخلف علاوه بر مجازاتهای مقرر در این ماده به پرداخت جزای نقدی معادل دو برابر مابه التفاوت قیمت محاسبه شده توسط مرکز بررسی قیمتها با قیمت اعلام شده محکوم میگردد.
تبصره 2- در صورتیکه متخلف ظرف یکسال از تاریخ قطعیت حکم مجددا" مرتکب یکی از تخلفات مذکور در مواد 2و 3 گردد به اشد مجازات محکوم خواهد شد.
تبصره 3- نحوه محاسبه قیمت اعلام شده توسط آئین نامه اجرائی که بوسیله وزارت بازرگانی تهیه و به تصویب شورای عالی قیمتها خواهد رسید تعیین میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/10/01
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
موضوع :