جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09378373500 در تماس باشید.

شماره1077 د 16/10/1358

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانون الغاء قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها که در جلسه مورخ 8/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده: – از تاریخ تصویب این لایحه قانونی، قانون رسیدگی به اعمال خلاف حیثیت و شئون شغلی و اداری کارکنان دولت و شهرداریها مصوب اردیبهشت ماه 1354 لغو و رسیدگی بتخلفات اداری کارکنان دولت و شرکتها و موسسات دولتی یا وابسته بدولت و شهرداریها تابع مقررات قانون استخدام کشوری و سایر قوانین و مقررات استخدامی خواهد بود. پرونده هائی که در هیئت ها و کمیسیونهای مذکور در قانون فوق مطرح است جهت رسیدگی بدادگاههای اداری مربوط ارسال خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/10/08
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :