جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127003316 در تماس باشید.

شماره 611 6/10/1358د

وزارت دادگستری
لایحه قانونی راجع به رفع تجاوز و جبران خسارات وارده به املاک که در جلسه مورخ 27/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده : – در دعاوی راجع برفع تجاوز و قلع ابنیه و مستحدثات غیر مجاز در املاک مجاور هر گاه محرز شود که طرف دعوی یا ایادی قبلی او قصد تجاوز نداشته و در اثر اشتباه در محاسبه ابعاد یا تشخیص موقع طبیعی ملک یا پیاده کردن نقشه ثبتی یا بعلل دیگری که ایجاد کنند بناء یا مستحدثات از آن بی اطلاع بوده تجاوز واقع شده و میزان ضرر مالک هم با مقایسه با خساراتی که از خلع ید و قلع بناء و مستحدثات متوجه طرف میشود بنظر دادگاه نسبتا" جزئی باشد در صورتیکه طرف دعوی قیمت اراضی مورد تجاوز را طبق نظر کارشناس منتخب و دادگاه تودیع نماید دادگاه حکم به پرداخت قیمت اراضی و کلیه خسارات وارده و اصلاح اسناد مالکیت طرفین دعوی میدهد در غیر اینصورت حکم بخلع ید و قلع بناء و مستحدثات غیر مجاز داده خواهد شد.
تبصره 1- منظور از قیمت اراضی در این ماده بالاترین قیمت آن از تاریخ تجاوز تا تاریخ صدور حکم خواهد بود.
تبصره 2- در صورتیکه تجاوز باراضی مجاور موجب کسر قیمت باقیمانده آن نیز بشود در احتساب ضرر مالک اراضی، منظور خواهد شد.
تبصره 3- مقررات این قانون نسبت بدعاوی مطروحه أی که تا تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون بحکم قطعی منتهی نشده لازم الرعایه است و هر گاه حکم قطعی صادر شده و اجراء نشده باشد ذینفع میتواند با استناد باین قانون ظرف مدت دو ماه از تاریخ لازم الاجراء شدن این قانون تقاضای اعاده دادرسی نماید.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/09/27
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
وزارت دادگستری
موضوع :