جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.

شماره 683 د 6/10/1358

سازمان امور اداری و استخدامی کشور
لایحه قانونی اصلاح بعضی از موارد آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران و الحاق مواد و تبصره هائی به آن که در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ می گردد.

1- ماده 17 بشرح زیر اصلاح می شود:
کسانی که به استخدام بیمه مرکزی ایران در می آیند باستناد شغلی که برای آن استخدام می شوند در پایه یک گروه مربوط وارد خدمت می گردند و در صورتی که این قبیل مستخدمین دارای سابقه خدمت دولتی باشند بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی آنان یک پایه در گروه شغلی مورد تصدی به آنان اعطاء میشود، مدت خدمت زیر پرچم و خدمات اجتماعی زنان جزو خدمت دولتی محسوب میشود. حکم این ماده شامل کلیه مستخدمینی که طبق این مقررات به استخدام شرکت درآمده اند نیز می باشد.
تبصره – مدت خدمت مستخدمین بیمه مرکزی ایران در مدارس غیر دولتی مشمول فرمان آموزش رایگان با رعایت ضوابطی که در آئین نامه اجرائی قانون تعیین تکلیف وضع استخدامی کارکنان مدارس مذکور مصوب 19 مرداد ماه 1356 پیش بینی شده است از لحاظ پایه و بازنشستگی جزو سابقه خدمت آنان محسوب میشود.
2 - – تبصره 2 ماده 19 بشرح زیر اصلاح می گردد:
مستخدمینی که ارتقاء گروه یافته یا می یابند در پایه أی از گروه جدید قرار خواهند گرفت که در گروه قبلی دارا بوده اند و در مواردیکه پایه قبلی مستخدم در گروه جدید وجود نداشته باشد آخرین پایه گروه جدید به آنان اعطاء میشود.
3 –- ماده 20 بشرح زیر اصلاح میشود:
در صورت ضرورت و با رضایت مستخدم ثابت میتوان شغلی در گروه پائین تر باو ارجاع کرد و در اینصورت مستخدم در پایه أی از گروه جدید قرار خواهد گرفت که در گروه قبلی دارا بوده است و تفاوت حقوق پایه گروه قبلی با پایه گروه جدید را دریافت خواهد کرد و در تعیین حقوق آمادگی بخدمت و حقوق بازنشستگی و وظیفه او مبنای محاسبه قرار میگیرد و در غیر اینصورت مستخدم آماده بخدمت خواهد شد. هر نوع افزایش حقوق ناشی از ترفیع پایه اینگونه مستخدمین بابت تفاوتهای مذکور در فوق محسوب خواهد شد. ارتقاء گروه مجدد مستخدمی که بترتیب فوق در گروه پائین تر منصوب میشودتا بالاترین گروهی که قبلا" دارا بوده است بدون گذراندن امتحان مقرر در بند ج ماده 19 با داشتن شرائط مجاز است و در اینصورت در پایه أی از گروه بالاتر قرار میگیرد که در گروه پائین تر دارا بوده است و تفاوت حاصل از ارتقاء گروه او بابت تفاوت حقوق مذکور در فوق محسوب خواهد شد.
4- درماده 24 عبارتهای (با تایید شورای حقوق و دستمزد) و (و تأیید شواری حقوق و دستمزد) حذف میشود.
5- تبصره أی بشرح زیر بعنوان تبصره 3 به ماده 28 الحاق میشود:
تبصره – مدت مرخصی بدون حقوق مستخدم برای ادامه تحصیلات عالی و تخصصی در رشته های مورد نیاز بیمه مرکزی ایران مشروط به اینکه منجر باخذ مدرک تحصیلی شود از لحاظ بازنشستگی و وظیفه با پرداخت کسور مربوط جزو سابقه خدمت مستخدم محسوب میشود.
6- درماده 31 عبارت (پس از تأیید سازمان امور اداری و استخدامی کشور) حذف میشود.
7- ماده 34 بشرح زیر اصلاح میشود:
کلیه سوابق خدمت دولتی قبلی مستخدمین موضوع بند الف ماده 32 از نظر بازنشستگی و وظیفه قابل احتساب ومشمول مقررات تبصره های 1 و 2 ماده 85 قانون استخدام کشوری خواهد بود.
8- در ماده 43 عبارت (مکرر در مورد تدریس با )به عبارت (مگر اینکه) تغییر و عبارت (را تحصیل کرده باشد) به بعد از (بیمه مرکزی ایران) اضافه میشود.
9- ماده 60 بشرح زیر اصلاح و بندهای الف و ب آن حذف میشود:
بیمه مرکزی ایران مکلف است گروه و پایه مستخدمین ثابت خود را که در تاریخ تصویب آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران در خدمت داشته است پس از اجرای ماده 12 این آئین نامه باستناد شغل مورد تصدی با احتساب کلیه سنوات خدمت دولتی بازاء هر دو سال یک پایه تعیین کند.
10- عبارت (بندهای الف و ب) درتبصره 1 ماده 60 حذف میشود.
11- تبصره ذیل تحت عنوان تبصره 2 به ماده 60 الحاق گردد:
تبصره – سوابق خدمت مستخدمین شرکتها و مؤسسات خصوصی که با اجازه قانون به شرکت دولتی تبدیل شده یا میشوند در اجرای این ماده و سایر مواد این آئین نامه قابل احتساب میباشد.
12- شرح زیر بعنوان ماده 62 به آئین نامه استخدامی بیمه مرکزی ایران الحاق میشود:
ماده 62- بیمه مرکزی ایران مکلف است بر اساس مشاغل مستمر مصوب خود مستخدمین پیمانی و همچنین کارکنانی را که برای انجام خدمت تمام وقت در مقابل دریافت دستمزد به کار گمارده شده اند و در تاریخ تصویب این اصلاحیه در خدمت دارد بنا بدرخواست آنان با حفظ سابقه خدمت دولتی باستخدام ثابت درآورد. گروه شغلی آنان براساس طرح طبقه بندی مشاغل و پایه آنان بازاء هر دو سال سابقه خدمت دولتی یک پایه تعیین خواهد شد.
13- آثار مالی مترتب بر این اصلاحیه از 1/7/1357 قابل پرداخت میباشد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/09/21
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :