جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09143230071 در تماس باشید.

شماره 160 د 24/9/1358

وزارت کشور
لایحه قانونی راجع به تنظیم وتصویب بودجه سال 1358 شهرداریهای کشور بدون رعایت مقررات ماده 68 قانون شهرداری که در جلسه مورخ 14/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده :– بمنظور متعادل شدن بودجه شهرداریها به شهرداریهای کشور اجازه داده میشود استثنانا" در سال 1358 نسبت به تنظیم وتصویب بودجه خود بدون رعایت مقررات ماده 68 قانون شهرداری و دستورالعمل مربوط اقدام نمایند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10177
تاریخ تصویب :
1358/09/14
تاریخ ابلاغ :
1358/11/09
دستگاه اجرایی :
موضوع :