جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09391371545 در تماس باشید.


شماره 1069 د 16/10/1358

وزارت کشور
لایحه قانونی اصلاح تبصره ماده 5 قانون گذرنامه که در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده: – تبصره ذیل ماده 5 قانون گذرنامه مصوب 1351 بشرح زیر اصلاح میگردد:
تبصره – در مواردیکه افرادی فاقد گذرنامه و یا مدارک مسافرت باری مراجعه به ایران باشند در صورتیکه تابعیت ایرانی و یا ایرانی بودن آنان محرز شود با رعایت ماده 20 این قانون مکلفند برگ بازگشت به ایران را از مأموریت های سیاسی یا کنسولی جمهوری اسلامی ایران در خارجه دریافت نمایند ضوابط تشخیص و ایرانی بودن این قبیل اشخاص بموجب آئین نامه اجرائی این قانون تعیین خواهد شد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/10/05
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :