جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 11 د 17/9/1358

وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی اصلاح عنوان قانون استخدام نیروهای مسلح و الحاق 3 تبصره به ماده 102 قانون مزبور و اصلاح تبصره 5 همان ماده که در جلسه مورخ 29/8/1358 بتصویب شورای انقلاب اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – 1- از تاریخ 22/11/1357 عنوان (قانون استخدام نیروهای مسلح شاهنشاهی) به (قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران) تغییر مییابد و مادامیکه سازمانهای ژاندارمری کل کشور و شهربانی جمهوری اسلامی دارای قوانین ومقررات جداگانه مربوط به خود نشده اند کماکان تابع مقررات مذکور خواهند بود.
2- تبصره 5 ماده 102 استخدام ارتش" href="/tags/39745/قانون-استخدام-ارتش/" class="link">قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران با اصلاحاتی به تبصره 7 تبدیل و تبصره های 5و 6 و 8 بشرح زیر بماده مذکور اضافه میگردد:
تبصره 5- پرسنلی که با داشتن حداقل بیست سال تمام سابقه خدمت مستند باحکام صادره از دادگاه های انقلاب اسلامی اخراج شده و یا میشوند از تاریخ اخراج با عائله تحت تکفل آنان با رعایت تبصره 4 این ماده برابر مقررات تبصره 2 ماده مزبور رفتار خواهد شد و هر گاه مدت خدمت آنان کمتر از بیست سال تمام باشد مستمری عائله تحت تکفل در مورد کسانیکه پانزده سال تمام یا بیشتر سابقه خدمت دارند بر مبنای همان سالهای خدمت و درباره سایرین بمأخذ سالهای خدمت با ارفاق پنجسال بشرطی که از پانزده سال بیشتر نشود و حسب مورد از بودجه وزارت دفاع ملی یا وزارت کشور (ژاندارمری، شهربانی) پرداخت خواهد شد.
تبصره 6- باوراث مستمری بگیر پرسنل وظیفه که بموجب احکام صادره از دادگاههای انقلاب اسلامی معدوم شده یا میشوند برابر مقررات ماده 91 استخدام ارتش" href="/tags/39745/قانون-استخدام-ارتش/" class="link">قانون استخدام ارتش جمهوری اسلامی ایران مربوط بفوت عادی رفتار خواهد شد مشروط بر اینکه دادگاه انقلاب اسلامی رأی پرداخت مستمری داده باشد.
تبصره 7- مشمولین مقررات تبصره 2و 3 و 4و 5و 6 حق استفاده از هیچیک از مزایای بازنشستگی و عناوین مربوطه نخواهند داشت.
تبصره 8- درتمام تبصره های فوق الذکر هیچیک از موارد نبایستی با احکام صادره دادگاههای انقلاب مغایرت داشته باشند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/08/29
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :