جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09120899917 در تماس باشید.

شماره 1073 د 16/10/1358

وزارت کشور
لایحه قانونی شمول معافیت های مندرج در لایحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل پزشکی ومصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی و لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران که در جلسه مورخ 21/9/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

لایحه قانونی شمول معافیت های مندرج در لایحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل پزشکی ومصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی و لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی به شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران

ماده واحده :– از تاریخ تصویب این لایحه قانونی شهربانی و ژاندارمری جمهوری اسلامی ایران نیز مشمول معافیت های مندرج در لایحه قانونی معافیت کلیه دارو و وسایل پزشکی و مصرف شدنی بیمارستانهای وزارت دفاع ملی از پرداخت حقوق گمرکی مصوب 8/6/1358 و لایحه قانونی معافیت کالاهای مورد مصرف ارتش جمهوری اسلامی ایران از حقوق گمرکی مصوب 13/6/58 می گردند.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/21
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :