جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09131024626 در تماس باشید.

شماره 886 د 12/10/1358

وزارت صنایع و معادن
لایحه قانونی ادغام شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران وتشکیل شرکت ملی فولاد ایران و اساسنامه شرکت مذکور که در جلسه مورخ 28/9/58 بتصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است بپیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده :– بوزارت صنایع و معادن اجازه داده میشود که شرکت ملی ذوب آهن ایران و شرکت ملی صنایع فولاد ایران را در یکدیگر ادغام نموده و از ادغام آن دو شرکت، شرکت جدیدی بنام شرکت ملی فولاد ایران تشکیل دهد.
تبصره 1- کلیه سرمایه و اموال و تأسیسات و دارائی و دیون و تعهدات هر دو شرکت به شرکت جدید منتقل میشود و شرکت جدید از تاریخ تشکیل جایگزین شرکت های سابق بوده و قرار دادهائیکه شرکتهای مزبور با اشخاص منعقد نموده اند بقوت خود باقی بوده و بشرکت جدید منتقل میشود.
تبصره 2- اساسنامه شرکت جدید پس از تصویب هیئت وزیران بمرحله اجرا گذاشته خواهد شد.
تبصره 3- از تاریخ تصویب این قانون، قانون تشکیل شرکت ملی ذوب آهن ایران و قانون تشکیل شرکت ملی صنایع فولاد ایران لغو میگردد.
تبصره 4- مادامیکه مقررات استخدامی شرکت جدید تصویب نشده است هر یک از کارکنان شرکتها از مقررات استخدامی خاص خود استفاده خواهند کرد و از نظر مقررات مالی، مقررات مالی شرکت ملی ذوب آهن ایران معتبر میباشد.
تبصره 5- وزارت صنایع و معادن میتواند شرکتهای ملی و یا دولتی دیگری را که وظایف آن با وظایف شرکت ملی و فولاد ایران مشابه میباشد بموجب این قانون در این شرکت ادغام نماید و از تاریخ ادغام، قوانین و مقررات خاص این قبیل شرکتها از درجه اعتبار ساقط میگردد.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/09/28
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :