جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


ره 1053 د 16/10/1358

وزارت دفاع ملی
لایحه قانونی الحاق یک تبصره به قانون منع استخدام کسانیکه متدین به یکی از ادیان رسمی نیستند مصوب 22/8/1358 که در جلسه مورخ 5/10/1358 به تصویب شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران رسیده است به پیوست ابلاغ میگردد.

ماده واحده – تبصره زیر به لایحه قانونی منع استخدام کسانیکه متدین به یکی از ادیان رسمی اسلام، زرتشتی ، کلیمی و عیسوی نیستند در نیروهای مسلح جمهوری اسلامی ایران مصوبت 29/8/1358 الحاق میگردد.
تبصره – چنانچه به تشخیص وزارت دفاع ملی افراد مشمول تبصره 1 این قانون در مدت خدمت تبلیغ مرامی ننموده و صادقانه انجام وظیفه نموده باشند با سپردن تعهد به عدم تبلیغ و فعالیت مرامی به نسبت سنوات خدمت بازنشسته و یا بازخرید خدمت خواهند شد.
در مورد افراد مشمول تبصره 2 در صورت واجد بودن شرایط فوق کماکان حقوق مربوطه را دریافت خواهند نمود.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران

نوع :
قانون
شماره انتشار :
10179
تاریخ تصویب :
1358/10/05
تاریخ ابلاغ :
1358/11/11
دستگاه اجرایی :
موضوع :