جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122171024 در تماس باشید.


آئین نامه اجرائی مربوط به لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی
ماده 1- شورای اعتبارات – الف – بمنظور اجرای مفاد بند 2 لایحه قانونی راجع به نحوه ایجاد گشایش در عملیات جاری شرکتهای مشمول لایحه قانونی حفاظت و توسعه صنایع ایران و لایحه قانونی مربوط به تعیین مدیر یا مدیران موقت برای سرپرستی واحدهای تولیدی و صنعتی و تجاری و کشاورزی و خدماتی اعم از بخش عمومی و خصوصی شورائی بنام شورای اعتبارات در وزارت صنایع و معادن تشکیل میگردد. اعضاء شورای اعتبارات بقرار زیر هستند:
1- وزارت صنایع و معادن سه نفر
2- وزارت بازرگانی یک نفر
3- نماینده نخست وزیری یک نفر
4- بزرگترین بانک طلبکار یک نفر
5- بانک مرکزی یک نفر
ب – شورای اعتبارات مرجع نهائی تعیین میزان اعتباراتی است که شرکتهای مشموی از نظام بانکی کشور استفاده خواهند نمود.
ماده 2- بررسی اولیه تقاضای اعتبار بعهده سازمان صنایع ملی ایران است. تصمیم نهائی بعهده شورای اعتبارات است که با مشارکت بانکها در وزارت صنایع و معادن تشکیل میشود.
ماده 3- وثائق و تصمیمهائی که وام دهندگان در اختیار دارند بقوت خود باقی است ولی در صورت لزوم و بنا بر توصیه شورای اعتبارات برهن مشترک یک یا چند بانک نیز در خواهد آمد. در هر حال محدودیت وثائق قبلی مانع اعطاء اعبار لازم به شرکتهای مشمول نخواهد بود. بانکهای تجاری میتوانند برای تأمین کسری وثائق خود از مدیران منتخب دولت سفته بامضاء های رسمی شرکت دریافت دارند.
ماده 4- وام دریافتی شرکتهای مشمول از اطاق بازرگانی و وزارت صنایع و معادن از محل اعتبار مشترک بانک مرکزی و بانک تجاری که سر رسید آن قبلا" تعیین گردیده از شرایط وامهای بالا مستثنی است.
ماده 5- حساب جاری شرکتهای مشمول – شرکتهای مشمول از تاریخ تصویب ماده واحده مربوط به نیازهای اعتباری شرکتهای مشمول لوایح قانونی فوق الذکر منحصرا" در یک بانک و شعب آن میتوانند حساب جاری داشته باشند.
کلیه دریافتی های حاصله از فروش کالاهای ساخته شده و یا از سایر منابع (جز وام سرمایه أی که نزد بانک تخصصی نگهداری میشود) درهمین بانک نگهداری خواهد شد.
ماده 6- تنخواه گردان نوسانی- تنخواه گردان (یا اعتبار در حساب جاری) براساس نوسان نیاز ماهیانه شرکتها ارائه شده و مورد تصویب شورای اعتبارات قرار میگیرد . استفاده از تنخواه گردان بمیزان ثابت برای شرکتهای مشمول مجاز نیست.
شورای انقلاب جمهوری اسلامی ایران


نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
10185
تاریخ تصویب :
1358/09/24
تاریخ ابلاغ :
1358/11/20
دستگاه اجرایی :
وزارت صنایع
موضوع :