جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09113740313 در تماس باشید.


شماره 3819/دش 15/11/1379

(مصوب جلسه 473 مورخ 27/10/1379 شورای عالی انقلاب فرهنگی ) شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 473 مورخ 27/10/1379 ، بنا به پیشنهاد نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها(نامه شماره 371/01/ن دم مورخ 22/3/1379 )درخصوص تکمیل آئین نامه مدیریت دانشگاهها(ابلاغیه شماره 1640/دش مورخ 12/5/1370 )تصویب کرد بند ذیل به ترکیب اعضای شورای دانشجویی دانشگاههااضافه شود:
(مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاههایانماینده ایشان )
رئیس جمهور ورئیس شورای عالی انقلاب فرهنگی - سیدمحمد خاتمی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16328
تاریخ تصویب :
1379/10/27
تاریخ ابلاغ :
1379/12/23
دستگاه اجرایی :
شورای عالی انقلاب فرهنگی
موضوع :