جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.


شماره 44395/ت 23829 ه 4/10/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-بنیاد مستضعفان وجانبازان انقلاب اسلامی ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 باتوجه به نظر رئیس محترم مجلس شورای اسلامی ، موضوع نامه شماره 2948ه/ب مورخ 1/9/1379 تصویب نمود:
ماده 6 آئین نامه اجرائی ماده 12 قانون تسهیلات استخدامی و اجتماعی جانبازان ، موضوع تصویب نامه شماره 23510/ت 18060 ه مورخ 10/8/1378 حذف وشماره مواد بعدی به ترتیب اصلاح میشود.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16276
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/19
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
بنیاد مستضعفان و جانبازان انقلاب اسلامی
موضوع :