جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121818871 در تماس باشید.


شماره 45352/ت 20718ه 11/10/1379
وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح -وزارت کشور-سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران در جلسه مورخ 11/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 3354/11/111/162 مورخ 13/10/1377 وزارت دفاع وپشتیبانی نیروهای مسلح وبه استناد تبصره 4 ماده واحده قانون سرباز قهرمان -مصوب 1376-آئین نامه اجرائی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- در این آئین نامه عبارتهای زیر در معانی مشروح مربوط به کار می روند:
الف -سازمان : سازمان تربیت بدنی
ب -ستاد کل : ستاد کل نیروهای مسلح
پ - قانون : قانون سرباز قهرمان -مصوب 1376-
ت - ناجا: نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
ماده 2- کلیه کسانی که در زمان صلح از طرف فدراسیونهای ورزشی به عضویت تیمهای ملی پذیرفته می شوند و خدمت دوره ضرورت را انجام نداده اند مشمول مفاد این آئین نامه می باشند.
ماده 3- سازمان سازمان صورت اسامی مشمولان قانون را به همراه تصاویردفترچه های آماده بخدمت آنان به منظورهماهنگی لازم به ستاد کل ارسال می نماید.
ماده 4- ستادکل حداکثرظرف یک ماه نسبت به درخواست سازمان بررسی وضمن تعیین مرکز آموزش ، صورت اسامی مشمولان را برای اعزام به معاونت وظیفه عمومی ناجا ارسال می نماید.
تبصره -کلیه مشمولان موضوع این آئین نامه از طریق معاونت وظیفه عمومی ناجا وبا استفاده از اختیارات ماده 27 آئین نامه اجرائی قانون خدمت وظیفه عمومی ، موضوع تصویبنامه شماره 31940 مورخ 15/5/1364 به مرکز آموزش مشخص که توسط ستاد کل تعیین شده است اعزام می شوند.
ماده 5- چنانچه مشمولان موضوع این آئین نامه در حین دوره آموزش نظامی ویا بعد از آن جهت سیر مراحل انتخاب برای تیم ملی به اردوی آمادگی تیم ملی و یا بطور مستقیم به تیم ملی دعوت شوند ، بادرخواست سازمان وهماهنگی ستادکل ، دراختیارسازمان قرارخواهندگرفت
ماده 6- سازمان موظف است قبل از اعزام مشمولان قانون به مراکز آموزشی ، باستاد نیروی آموزش دهنده هماهنگی وطبق توافق هزینه های مربوط را پرداخت نماید.
تبصره -هزینه های مذکور دراین ماده به ازای هر نفر در طول دوره آموزش نظامی برابر ضوابط سایر موارد مشابه ، توسط وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح تعیین واعلام می شود.
ماده 7- مشمولان این آئین نامه از کلیه حقوق ومزایای قانونی که برای پرسنل وظیفه در نظر گرفته شده یاازاین پس درنظرگرفته شود بهره مند می شوند.
ماده 8- مشمولان این آئین نامه ازنظر بیمه عمر وحوادث وخدمات درمانی مشمول قوانین ومقررات مربوط به نیروهای مسلح می باشند.
ماده 9- مدت آموزش نظامی مقدماتی مشولان قانون توسط نیروی آموزش دهنده برابر ضوابط مربوط تعیین می شود.
تبصره 1- مشمولانی که قبل از شروع خدمت ، آموزش نظامی مقدماتی را در نیروهای مسلح گذرانده باشندبا ارایه گواهی به مرکز آموزش ، ازآموزش نظامی معاف خواهند شد.
تبصره 2- نیروی آموزش دهنده مکلف است پس از پایان آموزش نظامی مقدماتی بلافاصله مشمولان این آئین نامه را به منظور ادامه خدمت دوره ضرورت به سازمان معرفی وسازمان نیز موظف است تاریخ شروع به خدمت آنان را به مرکز آموزش دهنده اعلام نماید.
ماده 10- مشمولان این آئین نامه در دوران خدمت در تیم ملی به عنوان مامور به خدمت در فدراسیونهای ورزشی انجام وظیفه خواهند نمود و در مدت ماموریت حق فعالیت در هیچ باشگاه یا تیم ورزشی غیرنظامی ، مگر با موافقت ستاد کل را نخواهند داشت 0
ماده 11- سازمان موظف است تخلف مشمولان این آئین نامه رابراساس آئین نامه انضباطی نیروهای مسلح به نیروهای مربوط اعلام نماید. نیروی مربوط حداکثر ظرف 2 ماه نتیجه رسیدگی واقدام لازم را به سازمان اعلام می نماید.
تبصره 1- مشمولان موضوع این آئین نامه از لحاظ انجام وظیفه مشخص درسازمان ، تابع قوانین ومقررات سازمان خواهند بود.
تبصره 2- در صورتیکه سازمان نتواند از افراد مشمول این آئین نامه در تیمهای ملی استفاده نماید ، موظف است با هماهنگی ستاد کل درخصوص بازگرداندن افراد یاد شده به سازمان مربوط اقدام کند
ماده 12-سازمان مکلف است در صورت نیاز تیمهای ورزشی نیروهای مسلح به مشمولان این آئین نامه جهت شرکت در مسابقات آسیایی یا جهانی مربوط به نیروهای مسلح (سیزم ) ، آنان را برای شرکت در مسابقات دراختیار ستاد کل قراردهد وستاد کل باید پس از پایان مسابقات آنان را به سازمان اعاده نماید.
ماده 13- مشمولان ماده 6 این آئین نامه یاکسانی که دفترچه آماده به خدمت نگرفته اند ، از شمول بند 2 ماده 18 قانون گذرنامه - مصوب 1351-مستثنی می باشندو تنهابرای شرکت در اردوهای آمادگی و مسابقات ورزشی اعلام شده ازسوی سازمان مجازبه خروج ازکشورمی باشند.
تبصره 1- نمونه امضای مقام مسئول سازمان برای درخواست صدور مجوز خروج از کشور ، ازطریق معاونت وظیفه عمومی ناجا بصورت کتبی از سازمان اخذو به اداره کل گذرنامه معرفی می شوند.
تبصره 2- اداره کل گذرنامه مکلف است اسامی مشمولان این ماده را که دراجرای این آئین نامه از سوی سازمان به منظور خروج ازکشور جهت آنان درخواست صدور گذرنامه شده است ، به معاونت وظیفه عمومی ناجا تنها جهت اطلاع اعلام نماید.
ماده 14- سازمان موظف است مشمولان این آئین نامه را در پایان دوره خدمت ضرورت برای دریافت کارت پایان خدمت به نیروی آموزش دهنده معرفی نماید.
معاون اول رئیس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16276
تاریخ تصویب :
1379/10/11
تاریخ ابلاغ :
1379/10/19
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
موضوع :