جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121327108 در تماس باشید.


شماره 44756/ت 23521ه 6/10/1379

وزارت بازرگانی -وزارت اموراقتصادی ودارایی -سازمان تربیت بدنی
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 2397/م /103 مورخ 15/8/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وبه استناد بند ب ماده 2 قانون امور گمرکی -مصوب 1350-وتبصره 1 ماده واحده قانون تامین اعتبار احداث ، تکمیل ، توسعه وتجهیز اماکن ورزشی -مصوب 1376-تصویب نمود:
1- سودبازرگانی سیگار وارداتی با همان نرخ ارزی که در حال حاضر قابل ورود است وبدون تغییر نوع ارز آن به صفرکاهش می یابد.
2- عوارض هر نخ سیگار وارداتی (عوارض تربیت بدنی )(4/14)ریال تعیین می گردد.
معاون اول رئیس جمهور -حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16276
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :