جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09111552804 در تماس باشید.

شماره 44753 /ت 23813 ه 6/10/1379

وزارت امورخارجه -وزارت فرهنگ وارشاداسلامی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 2683/م /103 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشوروبه استناد ماده 185 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-تصویب نمود:
به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور اجازه داده می شود نسبت به ایجاد نمایندگی خبرگزاری جمهوری اسلامی ایران در شهر جده با استفاده از پستهای موجود خبرگزاری یادشده اقدام نماید.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16276
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/19
دستگاه اجرایی :
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور خارجه
موضوع :