جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09127614300 در تماس باشید.


شماره 45068/ت 23623 ه 10/10/1379
وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری -وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران درجلسه مورخ 2/9/1379 بنابه پیشنهاد مشترک سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ، شورای پژوهشهای علمی کشور ، وزارت علوم تحقیقات وفناوری ودانشگاه آزاداسلامی ، موضوع نامه شماره 1356/319 - 3577/105 مورخ 23/7/1379 و به استناد بند الف ماده 102 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-آئین نامه اجرائی ماده یادشده رابه شرح زیرتصویب نمود:

ماده 1- هدف : عبارت است از تقویت زمینه های مناسب جهت انجام مطالعه وپژوهش در بخشهای مختلف اجرائی در کشوروکمک به افزایش تقاضا برای تحقیقات درآن بخشهابویژه :
1- افزایش بهره وری فعالیتهای مختلف دستگاههای اجرائی ازطریق انجام مطالعات وتحقیقات وبکارگیری نتایج آنهادرفرآیندهای مربوط0
2- ایجاد پایه های لازم برای تقاضاگرا کردن بخش پژوهش وکاستن از شدت عرضه محوری در این بخش 0
3- ارتقای سطح تصمیم گیریهادر بخش دولتی براساس نتایج پژوهشهای انجام شده 0
4- افزایش بهره وری در بخش پژوهش در راستای توسعه اقتصادی ، اجتماعی وفرهنگی کشور0
5- حمایت از پژوهشهای کاربردی وتوسعه ای
ماده 2-کارفرماو سفارش دهنده دولتی (متقاضی ): وزارتخانه هاویاهر یک از دستگاههای اجرائی است که تحقیق به سفارش او انجام میشود وازیافته های پژوهشی استفاده مینماید.دستگاه پژوهشی (عرضه کننده وانجام دهنده پژوهش ) ، دانشگاه یا مرکز تحقیقاتی دولتی یا غیر دولتی است که اجرای تحقیقات را به عهده دارد.
ماده 3- کلیه وزارتخانه ها ودستگاههای اجرائی می توانند نسبت به پیشنهاد پروژه پژوهشی اقدام نمایند.در تامین مالی پروژه ها ، اولویت با پروژه هایی است که مجریان آنها از طریق آگهی عمومی از سوی دستگاههای اجرائی انتخاب شده باشند.پیشنهاد پروژه باید با ذکر مشخصات کامل حداکثر تا 31 تیرماه هرسال همزمان به سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورودبیرخانه کارگروه (کمیته )ارسال گردد. در سال اول زمان پیشنهاد پروژه توسط کارگروه (کمیته )موضوع ماده (4)تعیین می گردد.
سایر شرایط پذیرش پروژه های کاربردی به شرح زیر است :
1- کارفرما موظف است رسما حداقل چهل درصد(40%)از هزینه های پژوهشی را تامین وتعهد نماید.
2- پروژه با مسئولیت وتایید کارفرما دارای توجیه فنی ، اقتصادی وفرهنگی باشد.
3- مدت اجرای پروژه بیش از 2 سال نباشدموارد استثناء در کار گروه (کمیته )موضوع ماده 4 بررسی وتصویب می شود. تبصره -درصورتی که حجم اعتبارات پروژه های پژوهشی پیشنهادی بیش ازاعتبارات پیش بینی شده در قانون بودجه هرسال باشد ، باتوجه به استراتژی های کلی توسعه کشور مبنی برایجاد تعادل ، پروژه هاانتخاب وتامین مالی می گردد.
ماده 4- به منظور انتخاب وتصویب پروژه های پژوهشی ، کارگروهی (کمیته ای )متشکل از5 نفر شامل نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور (یک نفر از معاونت فرهنگی ، آموزشی وپژوهشی ویکنفر از معاونت ذیربط دیگر) ، وزارت علوم ، تحقیقات وفناوری ، وزارت بهداشت ، درمان وآموزش پزشکی ودستگاه اجرائی ذیربط(کارفرماوسفارش دهنده ) تشکیل می گردد.کارگروه (کمیته )مذکور پس از بررسی پیشنهادهای رسیده حداکثر تا آخر شهریور ماه هرسال نسبت به انتخاب وتصویب پروژه های پژوهشی جهت تامین اعتبار اقدام مینماید.
تبصره -دبیرخانه این کارگروه (کمیته )در وزارت علوم ، تحقیقات و فناوری مستقر خواهد بود.
ماده 5- نحوه تامین مالی پروژه های پژوهشی به شرح زیر است :
1- پروژه های پژوهشی موضوع این آئین نامه پس از تصویب براساس موافقتنامه ای که بین سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور ودستگاه پژوهشی مبادله می شوداز محل ردیف پیش بینی شده برای این منظور تامین اعتبار می گردد.نحوه مصرف اعتبارات مطابق ضوابط حاکم بر هزینه اعتبارات تحقیقاتی خواهد بود.
2- کارفرماموظف است حداقل چهل درصد(40%)هزینه های تحقیقاتی را قبل از تخصیص اعتبار از محل بودجه عمومی دولت به دستگاه پژوهشی پرداخت نماید در صورت عدم پرداخت سهم کارفرما ، دولت تعهدی نسبت به پرداخت شصت درصد(60%)مابقی هزینه طرح پژوهشی ندارد.
تبصره 1- در صورتی که بخش غیردولتی مجری پروژه پژوهشی باشد موافقتنامه بین سازمانهامدیریت وبرنامه ریزی کشورودستگاه اجرائی (کارفرما)مبادله می گردد.
تبصره 2- در صورت عدم انجام تعهدات مالی از سوی کارفرمادرهر زمان وتوقف پروژه پژوهشی به تشخیص کارگروه (کمیته )مندرج در ماده (4)این آئین نامه ، معادل اعتبارات پرداخت شده ازمحل اعتبارات کارفرما ، درسایر برنامه هاوفصول بودجه کسر وجبران خسارات می گردد بدیهی است پذیرش پروژه های پژوهشی در آینده منوط به حسن سابقه کارفرما خواهد بود.
تبصره 3- اولویت بندی درتامین منابع مالی پروژه های پژوهشی بر اساس میزان مشارکت کارفرما صورت میگیرد.
ماده 6- کارفرما وسفارش دهنده دولتی مسئول حسن اجرای پروژه پژوهشی است وتخصیص منابع به دستگاه پژوهشی منوط به ارایه عملکرد توسط کارفرما خواهد بود کارفرماوسفارش دهنده موظف است پس از پایان طرح تحقیقاتی گزارشی از عملیاتی کردن وبه کارگیری نتایج حاصل شده ازطرح رابه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورتسلیم نماید.
ماده 7- وزارتخانه های علوم ، تحقیقات وفناوری وبهداشت ، درمان و آموزش پزشکی مسئول حسن اجرای مفاد این آئین نامه هستندوموظفند هر شش ماه یکبار عملکرد اجرائی آن رابه سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وهیات دولت گزارش دهند.
ماده 8- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور در چهارچوب وظایف نظارتی خود موظف است عملکرد پروژه های پژوهشی موضوع این آئین نامه وگزارش عملیاتی کارفرمارا ضمن اجرا ارزیابی ونتایج آن را ضمن بررسی بودجه در هرسال به هیات دولت گزارش دهد.
معاون اول رئیس جمهور -حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16276
تاریخ تصویب :
1379/09/02
تاریخ ابلاغ :
1379/10/19
دستگاه اجرایی :
وزارت بهداشت و درمان و آموزش پزشكی
وزارت علوم و تحقیقات و فناوری
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :