جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09126865497 در تماس باشید.

شماره 45534/ت 23831 ه 12/10/1379
وزارت اموراقتصادی ودارایی -وزارت بازرگانی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1521/319-5664/105 مورخ 14/10/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور وباستناد بند (ز) ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر ، تصویب نمود:

ماده 1- برای تمام اشخاص حقیقی وحقوقی که درمورد پرداخت تنخواه ارزی دریافتی خود براساس دستورالعملهای صادرشده اقدام نموده اند ، برگ تسویه حساب قطعی صادر شود.
ماده 2- اشخاص حقیقی وحقوقی که درمورد میزان ونحوه پرداخت تنخواه ارزی دریافتی آنها ازسوی بانک توسعه صادرات ایران تعیین تکلیف شده وبازپرداخت آن بطور اقساطی مورد توافق واقع شده است ، مکلفند در موعد مقرر (حداکثر تا پایان برنامه سوم توسعه )مانده تنخواه ارزی را تادیه نموده وبرگ تسویه حساب قطعی دریافت دارند.
ماده 3- اشخاص حقیقی وحقوقی که تاکنون نسبت به بازپرداخت تنخواه ارزی دریافتی ، اقدامی ننموده اند ، باید بدهی خود را به صورت ارزی (همان نوع ارز دریافتی )وبا احتساب کارمزد مربوط تسویه نموده و برگ تسویه حساب قطعی دریافت نمایند.همچنین تقسیط بدهی فوق درطی برنامه سوم توسعه ، باتوافق بانک توسعه صادرات ایران بلامانع است
تبصره 1- چنانچه بدهکاران موضوع مواد 2و3 این آئین نامه درموعد مقرر بدهی خود را تسویه نمایند ، مشمول پرداخت نرخ سود کوتاه مدت تسهیلات بانکی خواهند شد.
تبصره 2- در مواردی که صادر کننده نسبت به نظر بانک معترض است ، می تواند موضوع رابرای حل اختلاف به کمیسیونی مرکب ازنمایندگان وزارتخانه های بازرگانی ، صنایع ، معادن وفلزات ، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، اتاق بازرگانی صنایع ومعادن و در مورد تعاونی ها اتاق تعاون ومرکز توسعه صادرات منعکس نماید.دبیرخانه این کمیته در وزارت بازرگانی می باشد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16277
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :