جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09125788017 در تماس باشید.


شماره 45535/ت 23832ه 12/10/1379
وزارت نیرو-وزارت کشاورزی -وزارت جهادسازندگی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 4/10/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه های نیرو ، جهادسازندگی ، کشاورزی و سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، موضوع نامه شماره 1528/319-5865/105 مورخ 16/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورو باستناد تبصره 1 ماده 106 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی^، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران -مصوب 1379-آئین نامه اجرائی تبصره یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- هدف اصلی ، ایجاد ترازمثبت تجاری بخش وبهبود آن باتوسعه صادرات وکاهش واردات محصولات کشاورزی و نیزافزایش تولید ودرآمد کشاورزی از طریق اصلاح الگوی کشت می باشد ، به طوری که کارآیی اقتصادی آب از طریق تخصیص آب به تولید محصولات بانیاز آبی کمتر وبازدهی اقتصادی بیشتر افزایش یابد.در اجرای این آئین نامه ، الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی وافزایش توان رقابتی تولید محصولات اساسی و اصول توسعه پایدار ملحوظ خواهد گردید.
تبصره -کارآیی اقتصادی آب ، عبارت است از ارزش اقتصادی هرواحد آب مصرفی در تولید محصولات براساس قیمتهای اقتصادی 0
ماده 2- در طول برنامه سوم ، این آئین نامه در سطح (5/1)میلیون هکتار از اراضی آبی کشور ، با اولویت در حوزه های آبریز مواجه با بحران آب ، اجراء خواهد شد.
انتخاب محدودهای عمل ، توسط شورای هماهنگی موضوع ماده 3 این آئین نامه تعیین می گرددواثرهای کمی اجرائی آئین نامه وشاخص های ارزیابی عملکرد ، با توجه به افزایش توان تولید محصولات زراعی و باغی (صادراتی ووارداتی )و آبزیان و نیز بازده اقتصادی آب و موازنه ارزی بخش کشاورزی ، توسط کمیته کارشناسی موضوع تبصره 2 ماده 3 این آئین نامه در مهلت تعیین شده در بند 2 ماده 6تعیین خواهد شد.
ماده 3- شورای هماهنگی باعضویت روسای سازمانهای مدیریت وبرنامه ریزی کشور و حفاظت محیط زیست ، وزیران بازرگانی ، جهادسازندگی ، کشاورزی ، نیرو ورئیس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ووظایف زیر تشکیل می شود:
الف -انتخاب محدوده های عمل و تصویب شاخص های ارزیابی عملکرد ، موضوع ماده 2 این آئین نامه 0
ب - ایجاد هماهنگی در سیاستهای حمایتی مرتبط با تطبیق الگوی کشت اصلاح شده 0
ج - تصویب نتایج کار کمیته کارشناسی
د - ایجاد هماهنگی لازم با سیاستهای صادراتی و وارداتی
ه - پیشنهاد تدابیرحمایتی ، نظیرنرخ گذاری ، تعیین و اعمال جرایم و بخشودگی ها ، اعطای اعتبارات ارزان قیمت به شورای اقتصادومراجع مربوط
و - اتخاذ تدابیر اجرائی مانند تحویل حجمی آب به منظور تطبیق الگوی کشت با امکانات آبی 0
ز - پیش بینی و اتخاذ هر گونه تصمیم مرتبط در جهت تسهیل تحقق هدفهای این آئین نامه
تبصره 1- رئیس شورای هماهنگی وزیر کشاورزی می باشد و دبیرخانه شورا در وزارت کشاورزی مستقر خواهد بود.
تبصره 2- کمیته کارشناسی باعضویت یک نفرازهریک ازوزارتخانه های نیرو ، جهادسازندگی و کشاورزی تشکیل می شود.وزارتخانه های یادشده و دستگاههای تابعه آنها و همچنین سایر دستگاههای دولتی موظفند اطلاعات ، مدارک وتسهیلات لازم را در اجرای وظایف کمیته فراهم آورده و در اختیار آن قرار دهند. وظایف کمیته ، عبارت است از:
الف - بررسی الگوهای مختلف کشت وپیشنهادالگوی مناسب درمحدوده های عمل 0
ب - تشکیل سامانه های اطلاعاتی به هم پیوسته در زمینه امکانات آبی ، نیازهای آبی کشتهای مختلف ، قیمتهای اقتصادی ، هزینه ودرآمد محصولات مختلف ، الگوهای مناسب کشت و شاخص های ارزیابی عملکرد و تهیه مدل های محاسباتی و بسته های نرم افزاری 0
ج - تهیه و ارایه طرح شبکه اطلاع رسانی عمومی 0
د - تهیه و تدوین گزارشهای نهایی 0
ماده 4- به کارگیری ضوابط ومعیارهای مصوب تعیین الگوی کشت برای هر یک از محدوده های عمل ، تعیین شده در ماده 2 و همچنین ساختار اجرائی آن که برای پیشبرد تدوین الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی تشکیل میشود ، بعهده کمیته مشترک وزارتخانه های نیرو و کشاورزی خواهد بود.
ماده 5- شورای هماهنگی ، هرساله گزارشی از عملکرد ونحوه پیشرفت کار راتهیه و پس ازتاییدو تصویب سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور ، در اختیار دولت قرار خواهد داد.
ماده 6- ضوابط و معیارهای تعیین الگوی کشت پس از طی مراحل زیر قابل اجرا است :
الف - شورای هماهنگی پس از ابلاغ این آئین نامه تشکیل وظرف مدت یکماه سیاستها و شرح خدمات مربوط به مطالعات تهیه ضوابط و معیارهای الگوی کشت را تعیین می نماید.
ب - کمیته کارشناسی موظف است ظرف 9 ماه با بهره گیری ازمطالعات الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی ، مطالعات جامع آب ، مطالعات جامع کشاورزی ومطالعات جامع منابع طبیعی ، مطالعات جامع توسعه پایدار و تمام امکانات موجود وزارتخانه های نیرو ، جهادسازندگی وکشاورزی نسبت به مطالعه ضوابط ومعیارهای تعیین الگوی کشت اقدام ونتایج را طی گزارشی برای تصویب در اختیار شورای هماهنگی قرار دهد.
ماده 7- وزارت کشاورزی موظف است پس از تصویب ضوابط ومعیارهای موضوع ماده 6 این آئین نامه و سایر ملاحظات ، در محدوده عملی که اولویت آنهاتوسط شورای هماهنگی تعیین شده نسبت به تعیین الگوی کشت اقدام نماید.
ماده 8- وزارت نیرو موظف است با توجه به نتایج مصوب موضوع ماده (6)این آئین نامه و سایر ضوابط الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی ، نسبت به صدور پروانه های مصرف آب اقدام نماید.
ماده 9- شورای هماهنگی موظف است تمهیداتی اتخاذ نماید تا ضوابط تعیین شده در اجرای الگوی مصرف بهینه آب کشاورزی ، از سال 1380- 1381 در محدوده های عمل و اولویتهای تعیین شده اعمال گردد.
ماده 10- الزامات اجرائی این آئین نامه و اعتبارات و تسهیلات مورد نیاز توسط شورای هماهنگی تعیین وپس از تصویب مراجع مربوط در برنامه های سالانه دستگاههای اجرائی مربوط ، منظور خواهد شد.
معاون اول رئیس جمهور- حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16277
تاریخ تصویب :
1379/10/04
تاریخ ابلاغ :
1379/10/20
دستگاه اجرایی :
وزارت نیرو
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :