جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122068310 در تماس باشید.

شماره 45313/23512 11/10/1379

وزارت کشاورزی -وزارت بازرگانی -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
نظربه اینکه درطرح پیشنهادی عنوان جدول شماره 2 پیوست تصویبنامه شماره 31694/ت 23512 ک مورخ 23/7/1379 ، موضوع تعیین قیمت خرید تضمینی محصولات زراعی ، باغی وگندم ، عبارت (برای سال زراعی 1380- 1379)به اشتباه برای (سال 1379)درج وتصویب نامه یادشده براساس آن تنظیم شده است ، لذا مراتب جهت اصلاح اعلام میشود.
دبیر هیات دولت - حسین رحیم زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16277
تاریخ تصویب :
1379/10/11
تاریخ ابلاغ :
1379/10/20
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
وزارت جهاد كشاورزی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :