جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124785980 در تماس باشید.


شماره 590-ق 15/12/1379
حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
لایحه شماره 18352/19143 مورخ 13/4/1378 دولت در مورد الحاق یک تبصره به قانون حمایت از تولید دام داخلی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 2/12/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب وبه تایید شورای نگهبان رسیده است ،دراجرای اصل یکصدوبیست وسوم 123 قانون اساسی ارسال میگردد0
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

شماره 57705 20/12/1379
وزارت جهادکشاورزی
قانون الحاق یک تبصره به قانون حمایت ازتولید دام داخلی که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نکهبان رسیده است و طی نامه شماره 590-ق مورخ 15/12/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد0
رییس جمهور - سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - متن زیر به عنوان تبصره 3 به ماده واحده قانون حمایت ازتولید دام داخلی -مصوب 13/8/1369-الحاق میگردد و تبصره 3 قبلی به تبصره 4 تغییر می یابد0
تبصره 3- حق الثبت اسنادرسمی راجع به عقود وقراردادهای امور دام و تضمینات مربوط به آنها با کلیه اشخاص حقیقی وحقوقی به نرخ پنج در هزار می باشد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/02
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :