جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09132429546 در تماس باشید.


شماره 592-ق 15/12/1379
حضرت حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای سیدمحمد خاتمی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران

لایحه شماره 14839/22859 مورخ 26/4/1379 دولت در مورد اعطای
برخی تسهیلات به مراکز تحقیقات بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی برای ایجاد دفاتر نمایندگی درجمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ 2/12/1379 مجلس شورای اسلامی عینا تصویب و به تایید شورای نگهبان رسیده است ، در اجرای اصل یکصدوبیست وسوم 123 قانون اساسی ارسال میگردد0
رییس مجلس شورای اسلامی -مهدی کروبی

شماره 57686 20/12/1379
وزارت جهاد کشاورزی
قانون اعطای برخی تسهیلات به مراکز تحقیقات بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی برای ایجاد دفاتر نمایندگی در جمهوری اسلامی ایران که در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدو هفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده و طی نامه شماره 592-ق مورخ 15/12/1379 واصل گردیده است ،به پیوست جهت اجراء ابلاغ میگردد0
رییس جمهور- سیدمحمد خاتمی

ماده واحده - از تاریخ تصویب این قانون به وزارت جهادکشاورزی اجازه داده میشود با همکاری وزارت امور خارجه نسبت به برقراری تسهیلات لازم برای ایجاد دفاتر نمایندگی مراکز تحقیقاتی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی (موضوع ردیف 18 فهرست قانون الحاق دوتبصره به قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در سازمانهاو مجامع بین المللی -مصوب 3/9/1370)براساس قراردادهای همکاری تحقیقاتی دوجانبه فیمابین اقدام نماید0
تبصره - مراکز تحقیقات بین المللی وابسته به گروه مشورتی بین المللی تحقیقات کشاورزی که درمکاتبات بین المللی به طور اختصار R.A.I.G.C نامیده میشود و نمایندگان و ماموران آنها درایران در حدود توافقهاوقراردادهای همکاری تحقیقاتی فی مابین به وزارت جهادکشاورزی برای انجام امور محول شده در چهارچوب قوانین ملی ایران ازمزایا وتسهیلاتی که نمایندگان و ماموران سازمان خواربار وکشاورزی (فائو)وابسته به سازمان ملل متحددر خاک جمهوری اسلامی ایران برخوردار هستند،بهره مند خواهند شد0
قانون فوق مشتمل بر ماده واحده و یک تبصره در جلسه علنی روز سه شنبه مورخ دوم اسفندماه یکهزاروسیصدوهفتادونه مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 10/12/1379 به تایید شورای نگهبان رسیده است 0
رییس مجلس شورای اسلامی - مهدی کروبی

نوع :
قانون
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/02
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت جهاد كشاورزی
موضوع :