جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121978853 در تماس باشید.


شماره 57554/ت 24197ه 14/12/1379

وزارت راه وترابری - دفتر هیات دولت
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنابه پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
آقای رحمان دادمان -وزیر راه وترابری -به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور برای اجرای طرح فرودگاه بین المللی امام خمینی (ره ) در امور زیر تعیین میشود:
1- شرایط عمومی قرارداد،تشخیص صلاحیت ،ارجاع کار،مبالغ فهرست بها وداوری موضوع اصل 139 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2- پیش پرداخت وتضمین و تنخواه گردان
3- فروش وواگذاری اموال و اماکن طرح مذکور
4- خرید کالا وخدمات از خارج کشور در حد ضرورت
5- جلب سرمایه گذاری و همچنین اختیارات موضوع قانون احداث پروژه های عمرانی بخش راه وترابری ازطریق مشارکت (به جز تبصره 2 ماده واحده قانون یادشده )
6- مصرف درآمد حاصل از خدمات فرودگاهی وپروازی
7- امور مربوط به حل فوری مشکلات اجرایی طرح تصمیمات نماینده ویژه رییس جمهور در امور اجرایی موارد فوق که با رعایت قوانین ومقررات مربوط اتخاذ خواهدشد ،در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاتباع می باشد و بارعایت ماده 19 آیین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهد بود0
معاون اول رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
موضوع :