جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09122595695 در تماس باشید.


شماره 57553/ت 22512ه 14/12/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 باتوجه به نظررییس محترم مجلس شورای اسلامی ،موضوع نامه شماره 2460ه /ب مورخ 19/11/1378 تصویب نمود:
در بند 7 تصویب نامه شماره 3591/ت 17296ه مورخ 1/3/1378،موضوع چگونگی تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی ، عبارت (قبل از تصویب دولت )بعد از عبارت (این تصویب نامه )اضافه می گردد0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :