جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124357415 در تماس باشید.


شماره 57557/ت 23809ه 14/12/1379
وزارت فرهنگ وارشاداسلامی -وزارت امور اقتصادی ودارایی - وزارت کشور -سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور- سازمان تربیت بدنی - سازمان ثبت اسناد واملاک کشور-
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1492/319-5432/105 مورخ 8/9/1379 سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور و به استناد ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-آئین نامه اجرائی ماده یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- تعاریف
الف - مکانها،تاسیسات وفضاهای فرهنگی ،هنری وورزشی قابل احیاء بناهای تاریخی احیاء شده ،کارگاههای هنرهای سنتی وهرگونه اموال ،بنا ،ساختمان وابزار و تجهیزاتی که به وسیله آنها فعالیتهای فرهنگی ،هنری وورزشی اعم از تولید ،توزیع ،ترویج ،آموزش وپژوهش و ارایه خدمات و نیز نمایش آثار و محصولات فرهنگی و هنری و فعالیتهای ورزشی انجام میشود از قبیل کتابخانه عمومی ،مجتمع فرهنگی و هنری ،تالار نمایش ،سینما ،هنرستان ،فرهنگسرا ،خانه فرهنگ ،سینما سیار ،کتابخانه سیار ،تماشاخانه ،موزه واماکن ورزشی سرپوشیده وروباز وزمینهای ورزشی و طرحهای نیمه تمام و اراضی متعلق به دستگاههای فرهنگی دراین آئین نامه به طوراختصار (امکانات )نامیده میشود0
ب - ساختمانها وبناهای در دست احداث برای استفاده به عنوان یکی از امکانات موضوع بند الف این ماده از محل منابع اعتباری ملی ، استانی و یا کمکهای مردمی و اهدایی که تاکنون عملیات فیزیکی آن پایان نیافته وبه بهره برداری کامل نرسیده باشد ،(طرح نیمه تمام ) نامیده میشود0
پ - کلیه زمینهای متعلق به دستگاههای موضوع ماده 11 قانون برنامه سوم توسعه ونهادهای انقلاب اسلامی وموسسات عمومی و غیردولتی با کاربری فرهنگی ،هنری وورزشی در این آئین نامه اراضی نامیده میشود
ماده 2- در اجرای این آئین نامه اشخاص زیر به ترتیب ازاولویت برخوردار هستند:
الف - اشخاص حقیقی وحقوقی ایثارگران که دارای سوابق ورزشی ، فرهنگی و هنری می باشند0
ب - اشخاصی که دارای سوابق فعالیت فرهنگی ،هنری وورزشی درزمینه ذیربط هستند0
پ - اشخاص حقوقی که حسب مورد دارای مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،شهرداریها وسازمان تربیت بدنی می باشند0
ماده 3- دستگاههای موضوع تبصره 1 ماده 155 قانون برنامه سوم توسعه با اولویت شهرهای بزرگ و در هر مورد پس از بررسیهای لازم می توانند در چهارچوب این آئین نامه نسبت به فروش ،اجاره به شرط تملیک و یا اجاره (امکانات )مورد نظر با اولویتهای مندرج در ماده 2 این آئین نامه اقدام نمایند0
تبصره - اجاره یا فروش محوطه ها و ابنیه های تاریخی -فرهنگی قابل احیا با تایید سازمان میراث فرهنگی کشور میسر خواهدبود0
ماده 4- به منظور اجرای قانون و این آئین نامه هیاتی مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،وزارت اموراقتصادی و دارایی ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ،سازمان تربیت بدنی و حسب مورد نماینده دستگاه متقاضی در مرکز تشکیل میشود0دبیرخانه هیات برحسب مورد در دستگاه اجرائی ذیربط مستقر میشود0
وظایف واختیارات این هیات به شرح زیر است :
1- تهیه وتصویب دستورالعملهای مورد نیاز برای فروش ،اجاره به شرط تملیک و اجاره امکانات ،طبق قوانین ومقررات مربوط0
2- پیگیری اقدامات لازم توسط دستگاههای ذیربط در خصوص امکانات قابل واگذاری 0
3- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص درخواستهای واصل شده در زمینه فروش ،اجاره و اجاره به شرط تملیک امکانات در اختیار تشکیلات مرکزی دستگاههای ذیربط0
4- نظارت عالی بر کلیه مراحل فروش ،اجاره و اجاره به شرط تملیک امکانات وارزیابی اقدامات انجام شده توسط هیاتهای استانی 0
5- ارایه گزارش عملکرد دوره ای به وزارت فرهنگ وارشاداسلامی ، سازمان تربیت بدنی ،سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشورووزارت امور اقتصادی و دارایی 0
6- رفع مسایل ومشکلات وحل اختلافات ناشی ازچگونگی اجرای آئین نامه 0 تبصره - به منظور نیل به اهداف مندرج در این آئین نامه درسراسر کشور،هیاتی نیز مرکب از نمایندگان سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،اداره کل امور اقتصادی ودارایی ،اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی ،اداره کل تربیت بدنی و نماینده واحداستانی دستگاه ذیربط حسب مورد تشکیل میگردد0دبیر خانه هیات حسب مورد در واحداجرائی ذیربط استان میباشد0
وظایف واختیارات این هیات در استان به شرح زیر است :
1- اجرای آئین نامه و دستورالعملهای ابلاغی ازسوی هیات مرکزی
2- بررسی و اتخاذ تصمیم در خصوص واگذاریها (فروش ،اجاره به شرط تملیک و یا اجاره )امکانات قابل واگذاری پس از اخذ اطلاعات و استنادات لازم ازدستگاههای ذیربط استانی 0
3- ابلاغ نحوه واگذاری به دستگاههای ذیربط استانی 0
4- نظارت و کنترل نحوه اجرای این آئین نامه ها ودستورالعملها ازسوی دستگاههای ذیربط استانی 0
ماده 5- آن دسته از امکانات نیمه تمام که عرصه آنها موقوفی است ،انعقاد قرارداد اجاره و اجاره به شرط تملیک یا بیع اعیان ،منوط به اخذ موافقت قبلی ادارات اوقاف ،آستان قدس رضوی یا متولی مربوط می باشد0
ماده 6- کلیه دستگاههای مشمول تبصره 1 ماده 155 قانون برنامه سوم موظفند پس از ابلاغ این آئین نامه امکانات قابل فروش ،اجاره و اجاره به شرط تملیک را هر شش ماه یکبار به هیات موضوع ماده 4 اعلام نمایند0
ماده 7- کلیه واگذاریها در قالب فروش ،اجاره واجاره به شرط تملیک امکانات در چهارچوب مفاد این آئین نامه و قانون محاسبات عمومی وآئین نامه معاملات دولتی برابر مقررات انجام خواهدشد0
ماده 8- واحدهای تابع سازمان ثبت اسناد واملاک کشور وشهرداریها موظفند به درخواستها واستعلامهای مربوط به مفاد این آئین نامه خارج از نوبت رسیدگی و حداکثر تا یک هفته پس از وصول ،اعلام نظر نمایند0
ماده 9- سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موظف است براساس در خواست دستگاههای موضوع این آئین نامه همه ساله در لایحه بودجه سنواتی کشور،تسهیلات اعطایی برای خریداران امکانات از محل اعتبارات بانکی لحاظ نماید0
ماده 10- مابه التفاوت کارمزد بانکی تسهیلات اعطایی ازمحل منابع درآمدهای این آئین نامه تامین میشود0
ماده 11- در مورد فروش و اجاره به شرط تملیک امکانات حداقل معادل (25%)بهای مورد معامله به عنوان پیش پرداخت دریافت و بقیه باید قبل از تصرف به هنگام نقل وانتقال رسمی در دفاتر اسناد رسمی دریافت و به حساب خزانه واریز گردد0
ماده 12- بانکهای عامل که همه ساله در قوانین بودجه سنواتی مشخص می شوند،موظفند نسبت به اعطای تسهیلات برای متقاضیان خرید امکانات با صدور معرفی نامه هیات موضوع ماده 4 این آئین نامه اقدام نمایند0
ماده 13- به سازمان میراث فرهنگی کشور اجازه داده میشود،اراضی و ابنیه تاریخی فرهنگی قابل احیاء متعلق به خود را در قالب اجاره ،اجاره به شرط تملیک و فروش ،واگذار نماید0
تبصره 1- انتخاب مستاجر یا خریدار ،شرایط بهره برداری ،تعیین مدت اجاره ،میزان اجاره بهاء ،قیمت فروش وهمچنین میزان اقساط و مدت اجاره به شرط تملیک ،برعهده کارگروهی (کمیته ای )متشکل ازمعاون حفظ واحیاء،معاون هماهنگی وپشتیبانی ،نماینده سازمان مدیریت وبرنامه ریزی و نماینده رییس سازمان میراث فرهنگی کشور خواهد بود0
تبصره 2- ابزار،وسایل و تجهیزات تخصصی مازاد برنیاز سازمان نیز مشمول مقررات فوق الذکر خواهد بود0
تبصره 3- درآمدهای حاصل از اجرای این ماده به حساب خزانه واریز و معادل وجوه واریزی از محل اعتبارات ردیف خاصی که در بودجه سنواتی سازمان پیش بینی خواهدشد،در اختیار سازمان قرار خواهد گرفت و برای مرمت واحیاء ابنیه واماکن تاریخی هزینه خواهدشد0
ماده 14- هیاتهای موضوع ماده 4 مجازند بنابر صلاحدید وبراسا س درخواست دستگاه ذیربط ،امکانات این آئین نامه را به صورت اجاره به شرط تملیک حداکثربه اقساط 15 ساله به متقاضیان واگذارنمایند0 کلیه درآمدهای ناشی از اجرای این آئین نامه در استان به حساب خزانه استان ودر حوزه مرکزی به حساب خزانه کل کشور واریز و معادل آن در ردیفی خاص در قوانین بودجه سنواتی هر یک ازسالهای برنامه پیش بینی خواهد شد ودر اختیار دستگاه ذیربط قرار میگیرد تا برای احداث فضاهای فرهنگی وورزشی مناطق توسعه نیافته یاکمتر توسعه نیافته هزینه نماید0
تبصره - اعتبارات موضوع این آئین نامه حداکثرمعادل ارقام واریزی به خزانه و در سقف اعتبار مصوب سالانه هردستگاه ،تخصیص یافته تلقی میگردد0
ماده 15- صددرصد درآمد موضوع این آئین نامه در چهارچوب برنامه سوم برای احداث ،تکمیل ،مرمت و احیاء و تجهیز بناهای تاریخی ، تجهیز وبازسازی فضاهای فرهنگی وورزشی مورد نیاز در مناطق توسعه نیافته یا کمتر توسعه یافته حسب تشخیص دستگاه ذیربط هزینه خواهد شد0
مهاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت كشور
وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی
وزارت امور اقتصادی و دارائی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :