جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09124447724 در تماس باشید.


شماره 57542/ت 24245ه 14/12/1379

سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور
هیات وزیران در جلسه مورخ 10/12/1379 بنابه پیشنهاد رییس جمهور و به استناد اصل یکصدوبیست وهفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود:
1- آقای محمد رضا عارف ،معاون رییس جمهور و رییس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور،به عنوان نماینده ویژه رییس جمهور در موارد زیر تعیین میشود:
الف - افزایش اعتبارات جاری دستگاههای اجرائی ملی واستانی و ردیفهای متفرقه از محل صرفه جویی در تخصیص سایر اعتبارات جاری و عمرانی ،جابجایی اعتبارات جاری هردستگاه (ملی واستانی )، افزایش اعتبارات ازمحل درآمد اختصاصی و همچنین تعیین اعتبار ردیف 503399 برای تامین عیدی بازنشستگان و موظفین موضوع قانون اصلاح قانون بودجه سال 1379 کل کشور و سایر ردیفهایی که درقانون بودجه سال 1379 کل کشور دستگاه مشخصی برای آن مشخص نشده است 0 ب - توزیع اعتبار ردیف 503513 (اعتبار تکمیلی افزایش ضریب حقوق از200 به 230)مندرج در قسمت چهارم قانون بودجه سال 1379 کل کشور0
2- نماینده ویژه رییس جمهور می تواند اختیارات لازم درمورد جا به جایی اعتبارات استانی را به سازمان های مدیریت وبرنامه ریزی استانها تفویض نماید0
3- تصمیماتی که توسط نماینده ویژه رییس جمهور در خصوص امور اجرائی یادشده در حیطه وظایف رییس جمهور و هیات وزیران و با رعایت قوانین ومقررات مربوط اتخاذ میشود در حکم تصمیمات رییس جمهور و هیات وزیران بوده و لازم الاجرا است و با رعایت مفاد ماده 19 آئین نامه داخلی هیات دولت قابل صدور خواهدبود0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/10
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
موضوع :