جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121732289 در تماس باشید.


شماره 58427/ت 23443 ه 20/12/1379
وزارت مسکن وشهرسازی
هیات وزیران در جلسه مورخ 14/12/1379 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت مسکن وشهرسازی وسازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور موضوع نامه شماره 02/100/3091 مورخ 7/6/1379 ،آئین نامه اجرائی ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- رابه شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- کلیه واحدهای موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران و این آئین نامه ازپرداخت مالیات اولین نقل وانتقال قطعی املاک معاف خواهند بود ودرآمد مشمول مالیات حاصل از ساخت وانتقال قطعی هریک ازاین واحدها،فارغ ازشخصیت حقیقی یا حقوقی مودیان براساس متوسط بهای تمام شده اعیانی در نقاط مختلف کشور که تا پایان فروردین ماه هرسال توسط وزارت مسکن وشهرسازی اعلام خواهد شد،با منظور نمودن ضرایب متفاوتبرای واحدهای مسکونی کوچک وبزرگ (منظوراز واحدهای مسکونی بزرگ واحدهایی هستند که مساحت مفید آنها بیش ازالگوی مصرف در منطقه مربوط باشد)بطور جداگانه ومنصرف ازتعدادشرکاء در مشارکتهای مدنی و یا اشخاص حقوقی توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تعیین ووزارت مزبور مالیات متعلق متناسب با سطوح زیر بنایی هریک ازواحدها رادر موقع صدور گواهی موضوع ماده 187 قانون مالیاتهای مستقیم بطور قطعی وصول خواهد نمود ،بطوری که مودی بابت هیچ یک ازواحدهای مسکونی منتقل شده بعدا مشمول مالیات بردرآمد دیگری نشود0
تبصره 1- وزارت امور اقتصادی و دارایی ضرایب مالیاتی هرسال را با توجه به وضع بازار مسکن در مناطق مختلف که ازطرف وزارت مسکن وشهرسازی اعلام خواهدشد تعیین م ینماید0
تبصره 2- متوسط بهای تمام شده اعیانی دراولین سال اجرای قانون ظرف یکماه ازتاریخ تصویب این آئین نامه اعلام خواهدشد0درصورتی که در سنوات بعد متوسط بهای تمام شده تا پایان فروردین ماه اعلام نشود،متوسط بهای تمام شده قبلی مناط اعتبار می باشد0
تبصره 3- وجود واحدهای غیرمسکونی در مجتمعهای مسکونی موضوع ماده 138 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی وفرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379-مشروط براینکه تعداد واحدهای مسکونی در مجتمع کمتر ازنصابهای مقرر در ماده یادشده نباشد مانع استفاده از تسهیلات مقرر نسبت به واحدهای مسکونی نخواهدبود
ماده 2- وزارتخانه های نیرو ،نفت و همچنین شهرداریها وسایر مراجع ذیصلاح موظفند در چهارچوب تراکم مصوب طبق طرح جامع نحوه اهخذ هزینه تامین ،انتقال و حق انشعاب آب ،برق ،گازوعوارض صدور پروانه ساخت را به گونه ای تنظیم کنند که سرانه هزینه های دریافتی به ازای هرواحد مسکونی احداث شده موضوع این آئین نامه حداکثر معادل هزینه های دریافتی ازسازندگان انفرادی باشد0
ماده 3-معافیتها و تخفیفهای این آئین نامه شامل کلیه واحدهایی است که ازابتدای سال 1379 تقاضای خود برای تسویه حساب یاارایه خدمات مذکور را به سازمانهای ذیربط ارایه می دهند0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/12/14
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :