جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09196085456 در تماس باشید.


شماره 58700/ت 23937ه 21/12/1379
سازمان مدیریت وبرنامه ریزی کشور-وزارت بازرگانی گمرک ایران
هیات وزیران در جلسه مورخ 26/11/1379 بنا به پیشنهاد شماره 1573/319 - 6678/105 مورخ 5/10/1379 سازمان مدیریت ،برنامه ریزی کشور و به استناد بند الف ماده 113 قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران - مصوب 1379- آئین نامه اجرائی بند یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:

ماده 1- گمرک ایران موظف است حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه وواسطه ای مورد استفاده در تولید کالاهای صادراتی راکه منشاء وارداتی دارند ،پس ازصدور کالا و حداکثر ظرف بیست روز از زمان تحویل اسناد و تقاضای کتبی ،به صادرکننندگان مربوط مسترد دارد0
تبصره - مبنای محاسبه حقوق گمرکی و سود بازرگانی مندرج در این تصویبنامه ،تعرفه های مورد عمل در زمان ورود مواد اولیه ،یااقلام به کاررفته در ساخت کالا و محصولات تولیدی صادر شده می باشد 0
ماده 2- وزارتخانه های تولیدی مربوط،حسب مورد ،مکلفند میزان مواد ،قطعات ،تجهیزات ولوازم وارداتی به کاررفته درساخت کالاهای صادراتی را با احتساب ضایعات احتمالی محاسبه و به گمرک ایران اعلام نمایند تا بر مبنای آنها ضرایب بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی تعیین و اعلام گردد0
تبصره - به منظورتعیین ضرایب بازپرداخت موضوع این ماده ،کمیسیونی متشکل از نمایندگان وزارت بازرگانی ،گمرک ایران ووزارتخانه های تولیدی مربوط،به ریاست گمرک ایران ،تشکیل می گردد0 محل تشکیل جلسات و دبیرخانه کمیسیون مزبور در گمرک ایران خواهدبود0
ماده 3- گمرک ایران مکلف است اعتبارلازم برای بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان را در بودجه سالانه خود منظور نماید یا بخشی از وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی را تا سقفی که مقتضی می داند ،برای بازپرداخت مطالبات صادرکنندگان ،در حساب خاصی نزد خزانه داری کل نکهداری نماید0
ماده 4- بازپرداخت وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی وسودبازرگانی مواد اولیه و قطعات وارداتی به کاررفته در کالاهای صادراتی در صورتی امکان پذیر است که بیش از پنج سال ازتاریخ ورود آنها نگذشته باشد 0
ماده 5- حقوق گمرکی و سود بازرگانی مواد اولیه یا قطعات و تجهیزات وارداتی که از بازار داخلی تهیه شده و در ساخت کالاهای صادراتی به کار رفته وورود آنها مستقیماتوسط تولید کننده انجام نگرفته است ،بارعایت سایر شرایط مندرج در این آئین نامه نیز مشمول بازپرداخت خواهد بود و به صادر کننده مسترد م یگردد0
ماده 6- اسناد لازم برای بازپرداخت حقوق گمرکی و سود بازرگانی عبارتند از:
الف - اظهار نامه کالای خروجی ،مبنی بر تایید خروج کالایاکالاهای صادراتی ازکشور و استفاده از مواد اولیه واردشده باذکر شماره پروانه گمرکی آن 0
ب - پروانه ورودی گمرکی (برگ سبز)دایر بر تایید ورود مواد اولیه قطعات ،تجهیزات و سایر کالاهای مورد مصرف ازساخت کالای صادراتی توسط تولیدکننده یا صادرکننده 0
معاون اول رییس جمهور - حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16330
تاریخ تصویب :
1379/11/26
تاریخ ابلاغ :
1379/12/27
دستگاه اجرایی :
وزارت بازرگانی
سازمان مدیریت و برنامه ریزی كشور
گمرك جمهوری اسلامی ایران
موضوع :