جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121979750 در تماس باشید.


شماره 48999/ 22312 2/11/1379

نظر به اینکه در بند (3) تصویب نامه شماره 29252 /ت 22312 هـ مورخ 9/7/1379 ـ موضوع تعرفه فروش اطلاعات نقشه برداری ثبتی ( کاداستر ) ـ اشتباهاتی صورت گرفته است ، مراتب به شرح زیر جهت اصلاح اعلام می شود :
3 ـ در صورتی که متقاضی خواستار خرید ملکی کوچکتر از یک هکتار باشد ، تراکم و قیمت آن براساس روش زیر محاسبه می گردد:
تراکم ملک مورد نظر = ده هزار مترمربع ( یک هکتار ) بر روی مساحت ملک مورد نظر
قیمت نقشه مورد نظر = قیمت یک هکتار ( در تراکم ملک مورد نظر) بر روی تراکم ملک مورد نظر
دبیر هیات وزیران ـ حسین رحیم زاده

نوع :
تصویب نامه
شماره انتشار :
16296
تاریخ تصویب :
1379/11/02
تاریخ ابلاغ :
1379/11/13
دستگاه اجرایی :
موضوع :