جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121591023 در تماس باشید.


شماره 42299/ت 20509ه 14/2/1379

وزارت راه ترابری -وزارت اموراقتصادی ودارایی
هیات وزیران درجلسه مورخ 11/2/1379باتوجه به نظریه رییس محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2092ه /ب مورخ 17/8/1377) تصویب نمود:
متن ذیل به عنوان تبصره (3) به ماده (7) اصلاحی آئین نامه وصول عوارض ازوسایل نقلیه موتوری درآزادراههای تهران -کرج ،کرج - قزوین وتهران -قم (موضوع تصویبنامه شماره 124356/ت 17182همورخ 5/6/1376) الحاق می گردد:
تبصره 3-دستورالعمل مربوط به تعیین مشخصات برچسبهای ویژه تردد وچگونگی تهیه ،توزیع ونحوه وصول بهای آنهابه طورمشترک توسط وزارتخانه های راه وترابری واموراقتصادی ودارایی تهیه ابلاغ می شود
معاون رییس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16080
تاریخ تصویب :
1379/02/11
تاریخ ابلاغ :
1379/02/22
دستگاه اجرایی :
وزارت راه وترابری
وزارت امور اقتصادی و دارائی
موضوع :