جهت مشاوره تلفنی با وکیل با شماره 09121201529 در تماس باشید.


شماره 4648/ت 22075ه 12/2/1379

وزارت مسکن وشهرسازی
هیات وزیران درجلسه مورخ 4/2/1379باتوجه به نظریه ریاست محترم مجلس شورای اسلامی (موضوع نامه شماره 2455ه /ب مورخ 19/11/1378) تصویب نمود:
ماده (10)آئین نامه اجرائی قانون تشویق احداث وعرضه واحدهای مسکونی استیجاری (موضوع تصویبنامه شماره 73395/ت 20137ه مورخ 19/11/1377)به شرح زیراصلاح می گردد:
ماده 10-آن دسته ازمالکانی که واحدمسکونی خودرابه اجاره واگذار می نمایند،بادرنظرگرفتن تاریخ الاجراشدن قانون ازتاریخی که عقد اجاره منعقدمی گردد،مشمول معافیت موضوع ماده (11)قانون خواهند بودملاک تعیین مساحت زیربنای هرواحدمسکونی موضوع ماده اخیرالذکر قان ءن برخورداری ازمزایای این ماده ،مساحتهای مندرج دراسناد مالکیت یادردرگواهی پایان کارواحدمسکونی (به جزءمشاعات )مورد نظرمی باشد.
معاون اول رئیس جمهور-حسن حبیبی

نوع :
آیین نامه
شماره انتشار :
16080
تاریخ تصویب :
1379/02/04
تاریخ ابلاغ :
1379/02/22
دستگاه اجرایی :
وزارت مسكن و شهرسازی
موضوع :